آقای رئیس جمهور سبز و بنفش، اگر بدانی که از سر کین، حقد، حسد، بغض و خوش رقصی برای دشمن صهیونیستی و سعودی، چه خدمت بزرگی به روزنامه دشمن شکن و صهیونیسم کُش کیهان بزرگ، و شریعتمداری حقیقتاً شریعتمدار و بزرگترین قلم به دست جبهه رسانه ای جمهوری اسلامی ایران، انجام دادی، به خودت لعنت می‌فرستی که چرا سبب شدم تا کیهان برای دو روز توقیف بشود. امروز در ایران کیهان کهکشان، کهکشان کیهانیان زمینی بود و در هر کوی و برزن و سراسر فضای مجازی که حقیقی شده است، امواج کیهان متلاطم بود و اکثر قریب به اتفاق حق به کیهان می‌دادند و تیترهای ماه های اخیر کیهان را با دقت می‌خواندند و آفرین می‌گفتند و از توقیف آن حسرت می‌خوردند. اگر کیهان میلیونها و میلیاردرها تومان و دلار هزینه می‌کرد که حقانیت خود و درستی راهش را اینگونه که شما به تصویر کشیدید، نمی‌توانست به اثبات برساند. آری عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
طلبه بسیجی،
علی زادسرجیرفتی 
تهران،
۲۰ آبان ۱۳۹۶
 
قلم و بیان زادسرجیرفتی, [۱۱.۱۱.۱۷ ۲۱:۵۸]
https://www.instagram.com/p/BbXXCcDBaFR/
...
=====
قلم و بیان زادسرجیرفتی, [۱۱.۱۱.۱۷ ۲۲:۲۸]
https://www.instagram.com/p/BbXaT8WByF4/
...
خدمت عجیب "حسن روحانی"
 به
 "حسین شریعتمداری"
آقای رئیس جمهور سبز و بنفش، اگر بدانی که از سر کین، حقد، حسد، بغض و خوش رقصی برای دشمن صهیونیستی و سعودی، چه خدمت بزرگی به روزنامه دشمن شکن و صهیونیسم کُش کیهان بزرگ، و شریعتمداری حقیقتاً شریعتمدار و بزرگترین قلم به دست جبهه رسانه ای جمهوری اسلامی ایران، انجام دادی، به خودت لعنت می‌فرستی که چرا سبب شدم تا کیهان برای دو روز توقیف بشود. امروز در ایران کیهان کهکشان، کهکشان کیهانیان زمینی بود و در هر کوی و برزن و سراسر فضای مجازی که حقیقی شده است، امواج کیهان متلاطم بود و اکثر قریب به اتفاق حق به کیهان می‌دادند و تیترهای ماه های اخیر کیهان را با دقت می‌خواندند و آفرین می‌گفتند و از توقیف آن حسرت می‌خوردند. اگر کیهان میلیونها و میلیاردرها تومان و دلار هزینه می‌کرد که حقانیت خود و درستی راهش را اینگونه که شما به تصویر کشیدید، نمی‌توانست به اثبات برساند. آری عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
طلبه بسیجی،
علی زادسرجیرفتی 
تهران،
۲۰ آبان ۱۳۹۶