حالا که پیش بینی ها و گمانه زنی ها درست از کار درآمد، و آقای جهانگیری کوهشاهی هم برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، ثبت نام کرد، خوب است آقای روحانی عاقل شود و روغن سوخته رآی نیاوردنش را، نذر امامزاده بگرداند، و با منت گذاشتن به معاون اول خود، به نفع او انتخابات را وا نهد.  زیرا او بر عکس خودش، عدد و رقم را می فهمد، و تا کنون دنبال ماجراجویی و غوغاسالاری نرفته است. ضمناً در چهارسال گذشته هم در مقام عمل، نامبرده رئیس جمهور بوده است، و روحانی فقط قمپزش را در کرده است. ادامه ...
 
 
 
قلم و بیان زادسرجیرفتی, [15.04.17 19:52]
https://www.instagram.com/p/BS6SgeUD2Wl/
...
.
زادسرجیرفتی:
حالا که پیش بینی ها و گمانه زنی ها درست از کار درآمد، و آقای جهانگیری کوهشاهی هم برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، ثبت نام کرد، خوب است آقای روحانی عاقل شود و روغن سوخته رآی نیاوردنش را، نذر امامزاده بگرداند، و با منت گذاشتن به معاون اول خود، به نفع او انتخابات را وا نهد.  زیرا او بر عکس خودش، عدد و رقم را می فهمد، و تا کنون دنبال ماجراجویی و غوغاسالاری نرفته است. ضمناً در چهارسال گذشته هم در مقام عمل، نامبرده رئیس جمهور بوده است، و روحانی فقط قمپزش را در کرده است.
تهران؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
.