[آقای رئیس] چرا از اول دوره بارها و بارها به بنده ستم روا داشتهاید و مرا از حق و حقوق قانونی محروم ساختهاید و چندینبار با قطع صدای بلندگوی صندلیم قاطع سخنانم بودهاید؟و هر بار هم در پایان مرا ذیحق دانستهاید و اجازه پخش ادامه سخنانم را صادر فرمودهایدکه آخرین آنها جلسه کاری دیروز بود که برخلاف صریح ماده (17) آییننامه داخلی مجلساز عدالت عدول کردیدادامه ...

 

خوانندگان محترم یک نمونه از جنگ واقعی بین رییس مجلس با نماینده مجلس را، ذیلاً ملاحظه فرمایید

جلسه 159 (دوره هفتم [بهارستان])

تذکر به ناعادل بودن حداد ...:

علی زادسر

از جناب آقای رئیس درخواست می‌کنم که بزرگواری بفرمایند و سعه صدر خودشان را که از ابزار اصلی ریاست است امروز به تصویر بکشانند و مستحضر هستند که (10) دقیقه وقت دارم چون طبق ماده (77) میخواهم تذکر بدهم.

بسم الله ‌الرحمن ‌الرحیم

ملت رشید ایران اسلامی و همکاران ارجمند! از اینکه این طلبه کوچک ناگزیر است برای دفاع از موقعیت سیاسی و شخصیت حقوقی خویش تصدیع نماید متأسف است و از اینکه برغم میل قلبی‌ا‌‌ش ناچار است تا از خود بگوید پوزش می‌طلبد. قصد بر این بود که تذکرِ با احساس، عاطفی و پرغوغای یکی از همکاران محترم را که در اولین جلسه بعد از عید فطر که بر همگان مبارک باشد، بیان فرمودند، نشنیده تلقی شود و حداکثر با کلمه مبارک «سلام» خاتمه یابد. زیرا این برادر محترم که از ابتدای دوره چهارم تا چندی قبل لطف میفرمود و دعوتنامهها، بیانیه‌ها و اطلاعیههای گروه اکثریت حاکم بر مجلس را برای اطلاع یا امضاء به دستمان میرساند، گهگاه از این شوخیها را مطرح میساخت. اگرچه اینبار شیوه عوض شده بود و شکل و شمایل رسمی بخود گرفت، معذلک قابل اغماض بود چون بنائی بر جدی گرفتن فرمایشات وی نبود.لاکن پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی که بوی هماهنگی احتمالی قبلی با تذکر دهنده محترم را به مشام میرسانیدو کیفیت کلماتیکه بکار رفت دارای پیام خاص خودش است که پاسخ به آنرا ضروری میسازد.

 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، اکثریت نمایندگان محترم و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، شنونده سخنان تخریب گرایانه، تضعیف کننده، تحقیرآمیز و نادرست برادر محترمی بودند که فقط در ماه مبارک رمضانی که گذشت در چهارده سفره افطاری مستضعفین حوزه انتخابیهاش که در چند قدمی تهران بزرگ است شرکت فرموده است(!) که مردم منطقهاش باید قدرشناس این سعادت بزرگی را که او نصیب موکلین خود فرموده است باشند [(!)]. بر همگان عیان بود که لحن و کلماتی را که استفاده کرد و به خدمت گرفت با تمسخر و تحقیر مشحون و عاری از مستندات بود. جناب ایشان چهرهای از گوینده را برای شنوندگان محترم به تصویر کشانید که گویی خدایناکرده یکی از مقامات صهیونیستی کذایی رژیم اشغالگر قدس در کار دولت خدمتگزار جمهوری اسلامی ایران فضولی کرده است[(!)] و حضرتعالی در پاسخش فرمودید «حق دارد» .

آیا او حق دارد چنین بیرحمانه کسی را لگدمال کند که از نوجوانی تا میانسالی فریاد برآورده است:

«یا خمینی، یا خامنهای، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم»

و از قبل از انقلاب اسلامی خدمتگزار علمای جلیلالقدر تبعیدی در جیرفت از جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظلهالعالی بوده است، و بعنوان یکی از عوامل مؤثر‌‌‌نهضت اسلامی حضرت امام، (قدسسره) در جیرفت بشمار میآمده و در چند نوبت دستگیر و بازداشت شده است.بنا بر فرمایش و راهنمایی رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی (روحیفداه) دفترچه آماده به خدمت سربازی را نادیده گرفته است و برای طلبه شدن راهی آستان مبارک کریمه اهل بیت(سلاماللهعلیها) و حوزه مقدسه قم شده است.در طول دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران اسلامی در بیش از (11) عملیات جنگی و تاریخی شرکت کرده و پابپای رزمندگان اسلام با متجاوزین بعثی جنگیده است. و چندین سال از بهترین سالهای عمرش را در بیمارستانها گذرانیده و برای معالجه مجروحیتش سه بار (بارها و بارها) مورد عمل جراحی قرار گرفته است. و (23) سال است که از عوارض جراحتش رنج میبرد و جانباز انقلاب اسلامی است.

مجلدات متعدد «خاطرات یک طلبه از جبهههای جنگ» را که مزین هستند به تقریظهایی از حضرتآیتالله معظم خامنهای کبیر مدظلهالعالی [که رئیس جمهور] و حضرت آیتالله هاشمیرفسنجانی که فرمانده جنگ بودند به رشته تحریر درآورده است، و مدتها نیز در لبنان در محل اقامت شهید والامقام دکتر مصطفی چمران در خدمت مؤمنین لبنانی روزگار گذرانیده است.

منتقدِ صریح اللهجه و جدی برخی از سیاستهای دولتهای قبلی و رؤسای محترم آنها بوده است و بجز دلسوزی و اصلاح، غرض و مرضی نداشته است . اولین کسی بود که بعد از انتخابات دوم خرداد 1376 بعد از طی یک پروسه هشت ماهه از بلندگوی رسای مجلس حضرتحجتالاسلامسیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری سابق را به چالش کشانید، و اصلاح طلبان صاحب منصب هیچگاه از قلم و زبان او در امان نبودند. از جمله انتقادات تند ایشان عبارتست از نامه اول آبان ماه سال قبل که پیرامون سفرههای افطاری خطاب به رئیس جمهور وقت تحریر شده است و روز دوم آبانماه 1383 بسیاری از روزنامههای کشور بخشهایی از آنرا با تیترهای مختلف منعکس ساختند، از جمله کیهان، رسالت، جمهوری اسلامی، جامجم، جوان، قدس، آفرینش و ابتکار که اسناد معتبر آن موجود است و اگر حافظهام خطاء نکند پارسال هم رادیو چنین مصاحبهای را از زادسر پخش کرده است.

جناب آقای دکتر حداد عادل!، جنابعالی و تذکر دهنده محترم در سال قبل هم در همین موقعیت تشریف داشتید چرا واکنشی نشان ندادید؟ آقای رئیس! گوینده همان زادسری است که در دورههای قبلی بعد از هر نطقش بعضی از عزیزانی که اینک موسوم به اصولگرا شدهاند پیشانیاش را میبوسیدند و پناه برخدا و بلاتشبیه زبانش را ابوذری میدانستند و بعضاً داوطلب میشدند تا وقتشان را در اختیار او قرار بدهند و از آنسو هم بیش از (10) روزنامه پر تیراژ به اصطلاح اصلاح‌طلب از جمله ایران و همشهری انواع ناسزاها را نثارش میکردند و حتی یکی دیگر با انتشار مصاحبهای دروغین تحت عنوان «بخدا قسم با خونمان دریای خون بپای میکنیم» چهرهای را از او به نمایش میگذاشتند که هر کس با زادسر از نزدیک آشنا میشود دچار تضاد میگردد و میگوید یا للعجب و با تکرار ضربالمثل «شنیدن کی بود مانند دیدن» تعجب خود را اظهار میدارد از جمله بسیاری از همین نمایندگان محترم و خبرنگاران محترم فعلی مجلس. آقای رئیس! چرا زادسر تاکنون خوب بوده و حالا عنصر نامطلوب شده است؟ آری زادسر خوب است اگر زبانش منتقد به اصطلاح اصلاح طلبان باشد و عملش بر برخی از عملکردهای دولتمردان سابق خرده بگیرد. زادسر خوب است اگر به اصطلاح اصولگرایان را از هر عیب و نقصی مبرا بداند و زبان به مدح و ثنای آنان بگشاید.

پناه بر خدا از مصلحت اندیشیهای عافیت طلبانه و تملقهای غیر خدایی. جناب آقای رئیس ! حضرت عالی گوینده را به افراط در انتقاد متهم ساختهاید. بنده مصرانه از حضور شریفتان استدعا دارم که امروز انتقادهایی را که در دوران ریاست شما مطرح ساختم و افراطی بودهاند با ذکر مصادیق مستند برای مردم بیان بفرمایید تا همگان مستحضر شوند. تا آنجا که در خاطرم مانده است اینجانب در اول دوره هفتم برای حضرتعالی تبلیغ کرده و به شما رأی دادم و در یکی از جلسات رسمی مجلس حداد عادل را یک روحانی بدون عمامه معرفی کرده زیرا او را تدریس کننده بعضی از خطبههای نهجالبلاغه میشناختم و نمی‌دانستم که توسط حضرت ایشان این همه مورد لطف و توجه قرار خواهم گرفت. البته برخی از انتقادها را مطرح ساختم که به چند مورد از آنها اشاره میگردد:

چرا اصولگران به چگونگی برخی از...

رئیس ـ شما بنظرتان از بحث دارید خارج میشوید یانمیشوید؟

(زادسر ـ خیر)

یعنی چون (10) دقیقه وقت دارید در این (10)  دقیقه هرچه که بخواهید راجع به مسایل از اول خلقت آدم تا حالا میتوانید صحبت کنید یا فقط راجع به همان مطلبی که آقای رسولینژاد گفتند؟ ببینید! بنده کاملاً گوش می‌کنم هیچ اشکال ندارد شما به من انتقاد کنید، به نمایندهای که بنظر شما، به شما اهانت کردهاند پاسخ بدهید، آییننامه هم به شما اجازهمیدهد ولی باید در موضوع صحبت کنید. من خواهش می‌کنم اگر دیگر صحبتتان در موضوع تمام شده خارج از موضوع صحبت نکنید، چون شما برای افطاری و اینها اینقدر نگران هستید هر یک دقیقه وقت مجلس هم یک هزینهای دارد. بنده خواهش می‌کنم اگر شما تمام (10) دقیقه داخل در موضوع صحبت میکنید حق شماست، اما اگر در این (10) دقیقه از موضوع خارج بشوید آن موقع باز من هم یک وظیفهای دارم. بهرحال این به اختیار خودجنابعالی است.

زادسر ـ آقای دکتر این فرمایش شماست،

خیلی متشکر، ایشان حق دارند، بنظر بنده بعضی از همکاران ما در انتقاد افراط می‌کنند.

[زادسر] من دارم به حضرتعالی جواب میدهم، میگویم انتقادهایی که من کردهام اینهاست، کدامیک از آنها افراط است؟ شما بگویید.

چرا اصولگرایان به چگونگی برخی از پرداختها و پرشیاهای مجلس ششم ایراد می‌گرفتند و خودشان همانگونه عمل میکنند و پرشیا هم شد زانتیا.  البته بنده به مسأله اول این بند که پاسخگوی نیاز واقعی نمایندگان نمیباشد ایرادی نداشته و ندارم.

 استیضاح وزیر سابق راه و ترابری را دارای اولویت اولنمی‌دانستم و با آن مخالفت کردم.

عدم پرداخت برخی از حقوق قانونی و مسبوق به سابقه کارمندان محترم مجلس شورای اسلامی را بی‌مورد میدانستم،و بعد از مذاکرات شفاهی تذکر رسمی را پی گرفتم تا بالاخره لطف فرمودید و پرداخت شد و هماکنون هم کارمندان محترم مذکور در این زمینه حرفها و حدیثهای بسیار دارند و گلهمند هستند.

 اخراج یک خبرنگار [جلف و مزخرف] را از مجلس آنهم یک خبرنگار زن را بواسطه...

 رئیس ـ بنده میگویم این ربطی به تذکر دارد؟

زادسر ـ بله، وقتی شما فرمودید انتقاد افراطی میکنید...

رئیس ـ بنده میگویم این ربطی به صحبت آقای رسولینژاد دارد؟

زادسر ـ نه، به فرمایش شما، من جواب شما را دارم میدهم...

رئیس ـ نه، بنده راجع به انتقاد نسبت به ... آقای زادسر! انتقاد در قضیه افطار گفتم، صحبت من ناظر به صحبت نماینده بود.

زادسر ـ شما فرمودید انتقاد افراطی میکنید، کدامیک از انتقاد من...

رئیس ـ نه، من به هر انتقادی نظر نداشتم، قرینه حالیه و مقالیه را شما که طلبه هستید در نظر بگیرید، بدانید که من راجع به چه مطلبی گفتم.

زادسر ـ جناب آقای حداد! حالا من بقیه این را نمیخوانم، ولی به مطبوعات می‌دهم.

جناب آقای حدادعادل! جنابعالی نماینده مردم شریف جیرفت و عنبرآباد را به عدم تشخیص موضع انتقاد متهم ساختهاید که درحقیقت جفا در حق مردم عزیز ما و فهم اکثریت رأیدهندگان رشید و فهیم میباشد. لطفاً بیان بفرمایید که کدامین انتقاد برگزیده مردم عزیز جیرفت و عنبرآباد را خارج از حیطه نقد میدانید؟ حضرت آقای رئیس! از امثال گوینده خواهش کردهاید که اعتدال را رعایت کنند، مرحمت فرمایید و به مطالبی را که از بنده سراغ دارید که از دایره اعتدال بیرون رفتهاند مشخص فرمایید تا در صورت صحت اصلاح گردد.

جناب آقای رئیس! حضرتعالی که در کمال تعجب از آنهمه جفا، تخریب، تحقیر و مطلب عاری از حقیقت تذکردهنده محترم تشکر کردهاید. لطفاً سؤال کنید [جواب بدهید] تا برای مجلس محترم مشخص شود که در کجای مصاحبه بنده خدایناکرده به ساحت مبارک نمایندگان معزز و مجلس محترم تعرضی صورت گرفته است؟

مصاحبه بنده با خبرنگاران را نمایندگان محترم در روزنامهها و سایتها ملاحظه فرمودند، بفرمایید نوار مصاحبه را نیز به سمع مبارکشان برسانند. اگر اکثریت شنوندگان تشخیص دادند که توسط بنده در حق آنان جفایی روا داشته شده است یقیناً از همه آنان معذرت خواهم خواست و حلالیت میطلبم. ضمناً نامه سال گذشته و مصاحبه سالجاری موجود هستند، چنانچه ...

رئیس ـ بله دیگر، وقتتان تمام شد.

زادسر ـ نه، (10) دقیقه من هنوز...

رئیس ـ اجازه بفرمایید که دیگر ما بکار مجلس برسیم.

زادسر ـ من در این (10) دقیقه تمام میکنم...

رئیس ـ حالا باشد، اصلاً وقت شما هم تمام شده.

زادسر ـ آقای رئیس! شما باز هم بلندگوی من را قطع کردید، شما باز هم نگذاشتید من حرفهایم را بزنم!

رئیس ـ باز هم حرفتهایتان را نزدید؟

زادسر ـ نه، آقا! حرفهای من مانده ...

رئیس ـ حرفهایتان را بزنید که خیالتان راحت بشود.

زادسر ـ در پایان پرسشی جدی از حضور ریاست محترم مجلس دارم و آن این است که چرا از اول دوره بارها و بارها به بنده ستم روا داشتهاید و مرا از حق و حقوق قانونی محروم ساختهاید و چندینبار با قطع صدای بلندگوی صندلیم قاطع سخنانم بوده‌‌اید؟و هر بار هم در پایان مرا ذیحق دانستهاید و اجازه پخش ادامه سخنانم را صادر فرمودهایدکه آخرین آنها جلسه کاری دیروز بود که برخلاف صریح ماده (17) آییننامه داخلی مجلساز عدالت عدول کردیدو مجبورم ساختید که تا امروز تذکر خود را بیان کنم و برای تذکری که زمان ندارد زمان مشخص کردید و این در حالیست که برابر ماده (77) آییننامه داخلی مجلس...

رئیس ـ حالا اجازه میفرمایید در پایان (10) دقیقه وقت را به کس دیگری بدهیم؟

زادسر ـ من باز هم حرفم تمام نشد!

رئیس ـ بله، شاید شما یکساعت حرف داشته باشید!

زادسر ـ نه، (10) دقیقه وقت دارم...

رئیس ـ بنـده بـاید آییننامه ... منشی به من میگوید (10)دقیقه وقت ایشان تمام شد.

زادسر ـ چون شما نگذاشتید ادامه بدهم تمام شده وگرنه (10) دقیقه بیشتر نیست.

رئیس ـ بهرحال این قضاوت با مجلس است. بنده چون همیشه اهتمام دارم که وقت مجلس به این بگو و مگوها تلف نشود هیچ توضیحی درباره صحبتهای آقای زادسر نمیدهم(چون هیچ جواب درستی نداشت که بدهد)فقط متن صحبت ایشان را با رادیو از اداره روابط مجلس خواهم خواست که تکثیر کنند، در اختیار نمایندگان بگذارند و آقایان مطلع باشند که ایشان چه فرمودند.

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...