رهبر معظم انقلاب: هیچ ترسی از دشمن نداشته باشید          ادامه . . .

 

دشمن شناسی در کلام امام و رهبری

رهبر معظم انقلاب: هیچ ترسی از دشمن نداشته باشید

فهرست دشمنی‌ها

تاریخ ملت ما در فصلی سیاه، تلخ و خونین؛ آمیخته به انواع دشمنی‌ها و کینهورزیهای رژیم آمریکاست:

1- 25 سال حمایت از رژیم دیکتاتور و جلاد پهلوی با آن همه جنایاتی که وی نسبت به ملت ما مرتکب شد.

2- غارت اموال این ملت با همدستی شاه.

3- مقابلة جدّی با انقلاب در آخرین ماه‌های عمر رژیم شاه و تشویق وی به سرکوب تظاهرات می‌لیونی مردم.

4- کارشکنی نسبت به انقلاب با وسائل گوناگون در اوّلین سالهای پیروزی.

5- تماس تحریک‌آمیز سفارت آمریکا در تهران با عناصر ضدانقلاب.

6- کمک به کودتاچیان.

7- کمک مستمر به عناصر تروریست و ضدانقلاب در خارج از کشور.

8- بلوکه کردن نقدینه‌ها و اموال ایران و عدم تحویل اجناسی که بهای آن مدت‌ها قبل دریافت شده است.

9- عدم تحویل اموالی که شاه از بیت‌المال برداشته و به نام خود در بانکهای آمریکا گذارده بود.

10- تلاش برای محاصرة اقتصادی و ایجاد جبهة متحد غرب علیه ملت ما.

11- حمایت آشکار و مؤثر از عراق در جنگ علیه ما.

12- لشکرکشی بی‌منطق قلدر مآبانه به خلیج فارس و در خطر قرار دادن جدّی امنیت و آرامش منطقه.

اینها بخشی از ادعانامة ملت ما علیه رژیم ایالت متحدة آمریکاست.81

13- دفاع دائمی و متزاید از رژیم غاصب صهیونیستی، با همه جنایاتی که این رژیم می‌کند.82

14- جفا و ظلمهایی که به ملتهای عراق و افغانستان کرده است.83

15- تحریک و به خط کردن همة وسائل جمعی دنیا برای مقابله با نظام اسلامی.84

16- دخالت در فتنة سال 1388 و حمایت از فتنه‌گران برای براندازی نظام جمهوری اسلامی.85

17- کمک به عناصر خائن و فراری.86

18- آتش بیاری در اختلاف‌های منطقه‌ای.87

19- سعی وافر برای ایجاد اختلاف می‌ان ایران و همسایگان.88

20- تلاشهای براندازی و تروریستی به وسیله مزدبگیران سازمان سیا.89

21- فعالیت شدید برای جلوگیری از انعقاد قراردادهای اقتصادی میان ایران و کشورهای جهان.90

22- حبس ذخائر ارزی.91

23- شبیخون همه جانبة فرهنگی.92

24- شورش آفرینی در مناطق متعدد کشور.93

25- تدارک کودتا‌ها و تهاجمات نظامی.94

راهکارهای مقابله با توطئه دشمنان

1- شما از همة دشمنان قوی ترهستید:

ـ در یک موازنة حقیقی و با توجه به معیارهای الهی و واقعی، شما از همة دشمنانتان قویترید، در این هیچ شکی نیست.95

ـ دشمنی‌ها فرصت آفرینند. دشمنی‌ها به ضرر ما تمام نشده است. این دشمنی‌ها در یک جمع‌بندی نهایی، مایة خیر است. آن دشمنی‌هاست که غیرت‌ها و انگیزه‌ها را تحریک می‌کند و فرصت می‌آفرینند.96

یک مبارزة صحیح، منطقی و معقول و در عین حال قاطع احتیاج به چند چیز دارد:

1- انگیزة برخاسته از ایمان:

باید انگیزه از دل بجوشد؛ آن هم انگیزة ناشی از ایمان.97

2- بصیرت:

- اوّلین مسأله بصیرت: استکبار چیست که باید با آن مبارزه کرد؟ استکبار یعنی به خاطر امکانات پولی، تسلیحاتی و تبلیغاتی به خودشان حق دخالت در امور زندگی کشور‌ها و ملتهای دیگر را بدهند.98

- مراقب باشید بصیرتتان را از دست ندهید، دشمن را بشناسید و دشمنی‌ها و ترفندهای او را درست تشخیص بدهید. تبلیغاتی که دشمن می‌کند، حرفی که دشمن می‌زند و شایعه‌یی که دشمن می‌اندازد، به چشمتان بیاید.99

3- نترسیدن:

- آمریکا هیچ غلطی نمی‌‌تواند بکند. سی سال دولت آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی و علیه ملت ایران توطئه کرده، ضربه زده، تدابیر گوناگون اندیشیده، هر کار توانسته کرده، نتیجة این رویارویی، بالندگی هر چه بیشتر ملت ایران، پیشرفت هر چه بیشتر جمهوری اسلامی، قدرت روزافزون این کشور و نظام بوده.100

- باید در این میدان کمر‌ها را محکم ببندید و از دشمن هم نترسید، هیچ ترسی از دشمن نداشته باشید. نترسید از اینها، مرعوب نشوید، اینها کاری نمی‌‌توانند بکنند.101

- همچنان که امام فرموده بود، مسئولین و ملت باید از قدرت‌ها نترسند؛ از آمریکا نترسند؛ از دشمنی‌ها نترسند و به خدا اتکا کنند.102

4- استقامت:

ـ اگر ما خودمان را در این خط مستقیم حفظ کنیم و استقامت به خرج دهیم، از آنها کاری ساخته نیست.103

5- شناخت جبهه دشمن و ابزارهای او:

ـ بایستی جبهة مقابل را شناخت، ابزار و سلاح او را شناخت و ضدّ آن سلاح را باید آماده کرد.104

ـ باید دشمنی‌ها را شناخت. مشکل ما این است. این که بنده مسألة بصیرت را برای خواص تکرار می‌کنم برای این است. گاهی اوقات غفلت می‌شود از دشمنی‌هایی که با اساس دارد می‌شود.105

6- حضور در صحنه‌ها و مشارکت در انتخابات:

ـ مسألة اوّل حضور شماست. حضور شماست که نظام را تحکیم می‌کند، پایه‌های نظام را مستحکم می‌کند. آبروی ملت ایران را زیاد می‌کند، استقامت کشور را در مقابل دشمنی‌ها زیاد می‌کند.106

7- فضای حسن ظن و سالم و مَحبّت می‌ان مردم:

ـ مسلمانان باید در جامعة اسلامی، از حالت بیتفاوتی نسبت به یکدیگر خارج شوند، مَحبّت و همکاری و برادری با یکدیگر داشته باشند.107

ـ همه‌مان نسبت به هم محبت داشته باشیم و در محیط دوستی، خدمت به این مملکت بکنیم.108

8- رابطه با خدا:

ـ ارتباط با خدا را نباید دست کم گرفت. همه چیز ما، در گروی این رابطه است. این رابطه است که دل ما را قرص می‌کند، تا از دشمنی‌ها هراس نکنیم.109

9- توجه به قدرت و اقتدار انقلاب:

ـ این دشمنی‌ها و خصومت‌ها با آن همه تفصیلات، به مراتب کوچکتر از قوّت و اقتدار و پایداری و جوهرة اصلی انقلاب ماست، به مراتب پایین‌تر و پست‌تر است. انقلاب ما خیلی عظیم‌تر و ستبرتر از این حرفهاست.110

10- فریب نخوردن از لذات و مطامع دنیوی:

ـ انسان‌هایی که لذّات و مطامع دنیا و شهوات زندگی فریبشان نمی‌دهد و از خود بیخودشان نمی‌کند، می‌توانند در مقابل دشمنی‌ها و دشمن‌ها بایستند و در لحظة خطر، جامعه و نظام خود را نجات دهند.111

11- بزرگ نکردن مشکلات:

ـ به هر حال دشمنی اثر دارد. با این دشمنی‌ها، کدام کشور است که هیچ مشکلی نداشته باشد؟ نباید مشکلات را بزرگ کرد. نباید در زمینه‌های گوناگون درشت‌نمایی کرد.112

12- فراموش نکردن دشمنی‌ها:

ـ مبادا بعضی ساده‌دلی‌‌ها یا احیاناً کج فکری‌ها موجب شود که ما تصوّر کنیم دشمنی‌ها و دشمن‌ها تمام شدند؛ که این خطر بزرگی را تولید خواهد کرد. برای کسی که در مواجهه با دشمن است، هیچ خطری بالاتر از فراموش کردن دشمن نیست.113

ـ نباید فراموش کنیم که در جنگ با آمریکا هستیم، ما در جنگ با آمریکا و تفاله‌های آمریکا [هستیم.]114

ـ هر چه از دشمن و توطئه‌های دشمن غفلت کردهایم، بایستی از آن استغفار و توبه کنیم. با غفلت از توطئه، نمی‌توان از توطئه جان سالم به در برد.115

ـ اگر دچار غفلت شدیم، اگر سرگرم مسائل کوچک شدیم، اگر در کنار روزمرّه، خود از مسأله اصلی ـ که حفظ کیان این ملت و این نظام مقدس است ـ  غافل شدیم، دشمن ممکن است ضربه بزند.116

13- بیداری ملت:

ـ همه این دشمنی‌ها، همه این کینه‌ورزی‌‌ها و کمین گرفتن‌های دشمنان در مقابل عزم و ارادة این ملت، طاقت نخواهد آورد و از بین خواهد رفت و رنگ خواهد باخت، چرا؟ چون ملت بیدار است.117

14- شهادت‌طلبی و شهیدپروری:

ـ استکبار در همة مجموعه‌ها و یورشهای وحشیانه، شکست خورده است و باز هم شکست خواهد خورد. به خاطر این که این ملت به برکت خون همین شهدای شما، ملتی است دارای شهامت، ملتی است شهید پرور.118

ـ ملت ما اکنون به شهادت و فداکاری خو گرفته است و از هیچ دشمنی و هیچ قدرتی و هیچ توطئه‌ای هراس ندارد. هراس آن دارد که شهادت، مکتب او نیست.119

15- تقوا:

ـ تقوا، در مقابل دشمنان و دشمنی‌ها، مصونیت بخش است.120

16-پیوند با ولایت فقیه:

ـ این پیوند یک پیوند تعارف‌آمیز نیست؛ یک پیوند دینی است؛ علت دشمنی عمیق آنها با اصل «ولایت‌فقیه» همین است.121

17- یک دل بودن با مسئولان:

ـ هر ملتی که با مسئولان خود یکدل و یک زبان باشد و مسئولان را از خود بداند و مسئولان هم به وظایفشان در مقابل ملت عمل کنند و خود را خدمتگزار مردم بدانند؛ آن ملت در مقابل همة دشمنی‌ها شکست‌ناپذیر خواهد شد.122

18- دیدن پنجه چدنی در دستکش حریر:

ـ دائم تهدید می‌کنند و چهرة جنگی، خصمانه و خشم آلود به خود می‌گیرند، بعد از آن طرف هم دو کلمه حرف می‌زنند؛ پنجة چدنی خودشان را در یک دستکش حریر پنهان می‌کنند! نمی‌شود که آن دشمنی‌ها و آن نیّات شوم را ندید. 123

19- تلاش عالمانه و دلسوزانه مسئولان:

ـ باید مسئولان با کارآمدی و هوشیاری، تلاش عالمانه و دلسوزانه داشته باشند و مشکلات را یکی پس از دیگری حل کنند و این راهِ نیمه رفته را به پایان برسانند؛ هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی.124

20- قوی‌تر شدن روزافزون ملت:

ـ این ملت باید روز به روز خود را قوی‌تر کند؛ این راه علاج ملت ایران است... در این صورت دشمنی‌ها دیگر اثر نخواهد کرد.125

21- احترام به نمادها:

ـ قلّة صبر و بصر شهدای مایند، همین آزادگانی هستند که این جا حضور دارند و همین جانبازان عزیزی هستند که این جا نشسته‌اند... بایستی روحیة ایمان و آگاهی و پایداری در قالب احترام به نمادهای آن در مردم حفظ شود و نمادها، همین شهدایند، همین جانبازانند؛ همین آزادگانند.126

22- هوشمندی و آگاهی:

ـ باید هوشمندانه و آگاهانه با دشمنی‌ها و توطئه‌ها آشنا شده و در مقابل آن هوشمندانه و آگاهانه و مدبّرانه از خود و منافع ملی خود و از هویت خود دفاع کرد.127

23- زیاد نکردن دشمنی‌ها بین خود:

ـ خواص بین خودشان بحثهای مذهبی بکنند، اما به مردم نکشانند؛ دل‌ها را نسبت به یکدیگر چرکین نکنند، دشمنی‌ها را زیاد نکنند؛ چه بین فرقه‌های اسلامی، چه بین ملتهای مسلمان، چه بین گروه‌های اسلامی در یک ملّت.128

24- تدبیر و شجاعت:

ـ در مقابلة با این دشمنی‌ها، با تدبیر و با شجاعت عمل کنند. هم تدبیر لازم است، هم شجاعت لازم است.129و130

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 - سخرانی حضرت امام خامنه‌ای در چهل و دومین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، به تاریخ 31/6/1366.

82 - حضرت امام خامنه‌ای، در دیدار با مردم قم، به تاریخ 18/10/1382.

83 - همان.

84 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با فرماندهان بسیجی سراسر کشور،

به تاریخ 29/8/1392.

85 - همان.

86 - حضرت امام خامنه‌ای، پیام به حجاج، به تاریخ 12/1/1377.

87 - همان.

88 - همان.

89 - همان.

90 - همان.

91 - حضرت امام خامنه‌ای، پیام به ملت به مناسبت بیستمین سالگرد انقلاب، به تاریخ  21/11/1377.

92 - همان.

93 - همان.

94 - همان.

95 - حضرت امام خامنه‌ای، خطبه‌های نماز جمعه تهران، به تاریخ 23/4/1368.

96 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با طلاب قم، به تاریخ 29/7/1389.

97 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با دانش‌آموزان، به تاریخ 12/8/1388.

98 - همان.

99 - حضرت امام خامنه‌ای، دومین سالگرد حضرت امام خمینی(ره)، به تاریخ 14/3/1370.

100 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با دانش‌آموزان، به تاریخ 12/8/1388.

101 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با استانداران، به تاریخ 8/12/1384.

102 - حضرت امام خامنه‌ای، مراسم سالگرد رحلت حضرت امام‌خمینی(ره)، به تاریخ  14/3/1371.

103 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با استانداران سراسر کشور، به تاریخ 8/12/1384.

104 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با فعالان اقتصادی، به تاریخ 26/5/1390.

105 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با اعضای مجلس خبرگان، به تاریخ 6/12/1388.

106 - حضرت امام خامنه‌ای در جمع مردم کردستان، به تاریخ 22/2/1388.

107 - حضرت امام خامنه‌ای، خطبه‌های نماز جمعه تهران، به تاریخ 28/7/1368.

108 - حضرت امام خمینی(ره)، صحیفه امام، ج 15، ص 78.

109 - حضرت امام خامنه‌ای، ‌دیدار با مسئولان کشوری و لشکری در آستانه ماه رمضان، به تاریخ 1/1/1369.

110 - حضرت امام خامنه‌ای، خطبه‌های نماز جمعه تهران، به تاریخ 14/11/1373.

111 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با مردم به مناسبت می‌لاد امام علی(ع)، به تاریخ  5/9/1375.

112 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با مسئولان و کارگزاران به مناسبت عید غدیر، به تاریخ 27/1/1377.

113 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با مسئولان قضایی، به تاریخ 7/4/1377.

114 - حضرت امام خمینی(ره)، صحیفه امام، ج 15، ص 29.

115 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با کارگزاران نظام، به تاریخ 8/8/1384.

116 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با سران و معتمدان عشایر استان کردستان، به تاریخ 24/2/1388.

117 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با خانوادة شهدای نیروهای مسلّح، به تاریخ 5/7/1377.

118 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با خانوادة شهدا، به تاریخ 5/7/1377.

119 - حضرت امام‌خمینی(ره)، صحیفه امام، ج 13، ص 208.

120 - حضرت امام خامنه‌ای، خطبه‌های نماز جمعه تهران، به تاریخ 18/10/1377.

121 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با جوانان اردبیل، به تاریخ 5/5/1379.

122 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با اقشار مختلف مردم قم، به تاریخ 18/10/1382.

123 - همان

124 - حضرت امام خامنه‌ای، خطبه‌های نماز جمعه تهران، به تاریخ 24/11/1382.

125 - همان

126 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با خانواده معظم جانبازان و آزادگان استان همدان، به تاریخ 16/4/1383.

127 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با کارگزاران نظام، به تاریخ 8/8/1388.

128 - حضرت امام خامنه‌ای، دیدار با کارگزاران نظام، به تاریخ 17/1/1386.

129 و 130 - حضرت امام خامنه‌ای، بیانات در اجتماع زائران حرم رضوی، به تاریخ 1/1/1389.

http://darulquran.ir/wp-content/uploads/2014/01/1_Isstaqaamou-660x330.jpg

Research@kayhan.ir

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...