تأسيس منطقه‌ي مستقل صداوسيماي جنوب به مركزيت جيرفت پي‌گيری و اقدام برای تدوين ساختار تشكيلاتي منطقه مستقل صداوسيماي جنوب، به مركزيت جيرفت و تأسيس آنگزارش عملكرد ، دفتر چهارم اادامه . . .

بنام خدا

« گزارش عملكرد - دفتر چهارم »

1- بخش اسماعيله

1- پي‌گيري طومار چند متري اهالي بلوك مبني بر شكوه جدي از برخورد مقامات مسئول محلي در رابطه با تاسيس بخشداري برخلاف مصوبه قانوني هيئت دولت:

1- يك نامه به وزير كشور در تاريخ 25/3/83

2- تذكر به وزير كشور در تاريخ 3/8/83

2- پي‌گيری و اقدام برای الحاق بخش اسماعيليه به شهرستان جيرفت:

1- تذكر به رئيس جمهور در تاريخ 3/11/85 و 13/12/85

2- سه نامه به وزير کشور در تاريخ هاي 4/11/84 ، 21/1/85 و 29/1/85

3- هشت تذکر به وزير کشور در تاريخ هاي 3/8/83 ، 11/10/84 ، 16/12/84 ، 29/1/85 ، 31/3/85 ، 23/10/85 ، 23/11/85 و 26/3/86

4- سؤال از وزير كشور در تاريخ 4/7/85

5- دو نامه به معاون وزير كشور در تاريخ هاي 23/1/84 و 10/11/84

6- نامه به مديرکل دفتر تقسيمات کشوري وزارت کشور در تاريخ 30/1/85

7- نامه به معاون سياسي وزارت كشور در تاريخ 15/8/85

8- نامه به دبير هيأت دولت در تاريخ 14/5/85

9- نامه به فرماندار عنبرآباد در تاريخ 26/11/84

3- پي‌گيری و اقدام برای ايجاد بخش اسماعيليه به مركزيت بلوك:

- نامه به وزير كشور در تاريخ 21/11/83 ، 16/12/84 ، 21/1/85 و 18/2/85

4- پي‌گيری و اقدام درخصوص درخواست مردم مبني برانتزاع روستاي حسين آباد از عنبرآباد و الحاق آن به جيرفت:

- يك نامه به وزير كشور در تاريخ 4/2/84

5- پي‌گيری و اقدام درخصوص درخواست اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي اله آباد دهقاني، اله آباد سيد و علي آباد ماركي مبني بر باقي ماندن درحوزه تقسيمات كشوري بخش مركزي شهرستان جيرفت:

- يك نامه به معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور در تاريخ 22/4/83

6- پي‌گيري و اقدام براي الحاق روستاهاي كريم‌آباد عليا و سفلي و حسين‌آّباد عليا به جيرفت (پي‌گيري طومار مردمي):

            - نامه به وزير كشور در تاريخ 30/3/86

7- پي‌گيري و اقدام در خصوص اعتراض رؤساي شوراهاي اسلامي مراكز دهستان‌هاي حسين‌آباد، گنج‌آباد و اسماعيليه به انتصاب بخشداري كه فرماندار عنبرآباد معرفي كرده است:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت كشور در تاريخ 7/5/85

8- پي‌گيري و اقدام براي اقدام جهت سرشماري بخش اسماعيليه‌ي بلوك به عنوان يكي از بخش‌هاي شهرستان جيرفت:

            - تذكر به رئيس‌جمهور در تاريخ 12/6/85

2- منطقه‌ي كهوروئيه و كلرود

1- پي‌گيری و اقدام برای تهيه طرح جامع و تفصيلي منطقه كلرود و كهوروئيه:

- يك نامه به وزير كشور در تاريخ 24/12/83 و رونوشت آن به وزير مسكن و شهرسازي

2- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكلات شهري كهوروئيه و كلرود:

      - يك نامه به معاون عمراني وزارت كشور در تاريخ 4/2/84

3- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكل عدم الحاق مناطق كلرود عليا، سفلي و كهوروئيه به شهر جيرفت:

- چهار نامه به استاندار كرمان در تاريخ هاي 23/12/82 ، 16/3/83 ، 23/3/83 و 10/9/83

3- مساجد و اقدامات فرهنگي

3-1- پي‌گيري جهت اقدامات فرهنگي در منطقه :

1- پي‌گيری و اقدام برای تأمين اعتبار جهت خريد زمين کانون فرهنگي جيرفت:

            - نامه به معاون استانداري کرمان در تاريخ 17/5/84

2- پي‌گيري و اقدام براي احداث فرهنگسرا در جيرفت:

            - نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 25/1/86

3- پي‌گيری و اقدام در خصوص درخواست جوانان روستاي دولت آباد اسفندقه مبني بر مساعدت در ساخت و راه اندازي كتابخانه در روستاي مذكور:

-            يك نامه به وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 25/3/83

4- پي‌گيري و اقدام براي تسريع در صدور مجوز هفته‌نامه كمنزيل:

            - نامه به                         در تاريخ 20/1/86

5- پي‌گيري و اقدام براي تأمين ابزار مورد نياز خبرنگار خبرگزاري شبستان در جيرفت:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 14/9/85

            - نامه به مديرعامل خبرگزاري شبستان در تاريخ 27/9/86

6- پي‌گيری و اقدام برای مساعدت جهت تکميل بناي حوزه علميه امام هادي (ع) عنبرآباد:

            - نامه به رياست قوه قضائيه در تاريخ 10/10/84

3-2- تجهيز مساجد و حسينيه‌هاي منطقه :

1- پي‌گيری و اقدام برای تجهيز مساجد شهرستان هاي جيرفت و عنبرآباد:

1-        نامه به رياست سازمان اوقاف و امور خيريه در تاريخ 30/11/84

2-        نامه به رياست سازمان تبليغات اسلامي در تاريخ 2/3/84

3-        نامه به استاندار کرمان در تاريخ 5/4/84

2- پي‌گيری و اقدام برای كمك به مسجد ولي عصر(عج):

- يك نامه به وزير صنايع و معادن در تاريخ 4/7/83

3- پي‌گيري و اقدام براي مساعدت جهت تكميل ساختمان مسجد پيامبر اعظم (ص) جيرفت:

            - نامه به رياست سازمان اوقاف و امور خيريه در تاريخ 3/2/86-

4- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «بيش از 80 درصد مساجد روستاهاي عنبرآباد نيمه‌تمام هستند»:

            - نامه به رياست سازمان اوقاف و امور خيريه در تاريخ 25/4/86

5- پي‌گيري و اقدام براي اهداي قرآن به هيأت‌هاي قرآني شهرستان جيرفت و عنبرآباد:

            - نامه به رياست سازمان اوقاف و امور خيريه در تاريخ 23/12/85

6- پي‌گيری و اقدام برای تبديل برق مسجد ولي عصر (عج) جيرفت از 50 آمپر به 200 آمپر به صورت رايگان:

            1- نامه به معاون امور مجلس وزارت نيرو در تاريخ 28/1/85

            2- نامه به رياست سازمان اوقاف و امور خيريه در تاريخ 17/4/86

7- پي‌گيري و اقدام براي تأمين 20ميليون تومان جهت دستگاه خنك‌كننده براي مسجد جامع عنبرآباد:

            - نامه به رياست ستاد حوادث غيرمترقبه كشور در تاريخ 1/5/85

8- پي‌گيري و اقدام براي مساعدت جهت اتمام عمليات احداث حسينيه‌ي پيامبر اعظم (ص) جيرفت:

            - نامه به رياست سازمان اوقاف و امور خيريه در تاريخ 28/8/86

9- پي‌گيري و اقدام براي تأمين حداقل 5 ميليون تومان جهت رفع بخشي از نواقص مسجد جامع علي‌بن‌ابيطالب (ع) بخش بلوك:

            - نامه به رياست سازمان اوقاف و امور خيريه در تاريخ 21/9/86

10- پي‌گيري و اقدام براي مساعدت جهت توسعه و ساخت مسجد در روستاي سنگوئيه‌ي گدارتوت از توابع اسفندقه:

            - نامه به رياست سازمان اوقاف و امور خيريه در تاريخ 4/9/86

4- صدا و سيما

4-1- تأسيس منطقه‌ي مستقل صداوسيماي جنوب به مركزيت جيرفت :

1- پي‌گيری و اقدام برای تدوين ساختار تشكيلاتي منطقه مستقل صداوسيماي جنوب، به مركزيت جيرفت و تأسيس آن:

1-        سه نامه به رياست سازمان صداوسيما در تاريخ هاي 26/4/83 ، 15/7/83 و 26/11/83

2-        يك نامه به معاونت فني صداوسيما در تاريخ 13/7/83

2- پي‌گيری و اقدام برای اجراي دستور رياست سازمان صداوسيما مبني بر تشكيل منطقه مستقل صداوسيماي جنوب، به مركزيت جيرفت:

-            دو نامه به رياست سازمان صداوسيما در تاريخ 2/2/84 و 28/4/84

4-2- تأسيس دفتر خبري صداوسيما در جيرفت :

- پي‌گيری و اقدام برای ايجاد دفتر خبري صداوسيما در جيرفت:

1-        نامه مشترک با امامان جمعه و فرمانداران جيرفت و عنبرآباد به رياست سازمان صداوسيما در تاريخ 26/11/83

2-        نامه به فرماندار جيرفت در تاريخ 21/9/83

3-        سه نامه به مديركل صداوسيماي استان كرمان در تاريخ هاي 8/9/83 ، 28/9/83 و 7/10/83

4-3- رفع نواقص واحد خبر عنبرآباد :

- پي‌گيری و اقدام برای تأمين دوربين تصويربرداري جهت واحد خبر عنبرآباد:

1-        يك نامه به رياست سازمان صداوسيما در تاريخ 26/11/83

2-   دو نامه به معاونت اداري مالي سازمان صداوسيما در تاريخ هاي 28/1/85 و 30/2/85

4-4- باشگاه خبرنگاران جوان :

- پي‌گيري و اقدام براي رفع نواقص دفتر باشگاه خبرنگاران جيرفت:

- نامه به رياست سازمان صدا و سيما در تاريخ 10/4/86

4-5- مجموعه‌ي تلويزيوني «يار در غربت» :

- پي‌گيری و اقدام برای ساخت مجموعه تلويزيوني ياردرغربت (دوران تبعيد مقام معظم رهبري درجيرفت):

-            يك نامه به رياست سازمان صداوسيما در تاريخ 26/11/83

 5- دفتر ايرنا در جيرفت

1- پي‌گيری و اقدام برای بازگشايي مجدد دفتر ايرنا در شهرستان هاي جيرفت و عنبرآباد:

-            دو تذكر به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ هاي 7/3/83 و 27/5/83

2- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكلات دفتر خبرگزاري جيرفت و تجهيز و شروع به كار رسمي آن:

1-        نامه به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 5/4/85

2-        سه نامه به مديرعامل ايرنا در تاريخ هاي 25/8/83 ، 28/1/84 و 5/4/85

3-        نامه به معاون مجلس و امور استان هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 20/10/83

4-        نامه به مديرعامل ايرنا در كرمان در تاريخ 5/4/85

3- پي‌گيری و اقدام برای تأمين يک دستگاه خودروي مصادره اي جهت خبرگزاري جمهوري اسلامي مرکز جيرفت (پي‌گيري نامه رئيس خبرگزاري):

            - نامه به دادستان جيرفت در تاريخ 12/9/84

4- پي‌گيری و اقدام در خصوص سفر مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي به جيرفت و عنبرآباد:

            - نامه به مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي در تاريخ 15/12/84

5- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «فرماندار جيرفت: ايرنا استقلال و آرمانگرايي را حفظ كرده است»:

            - نامه به مديرعامل ايرنا در تاريخ 2/2/86

6- خدمات شهري در جيرفت و عنبرآباد و پي‌گيري جهت رفع نواقص آن

1- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگی به وضعيت اسفبار شهرستان عنبرآباد در همه امور شهري:

- دو نامه به وزير بازرگاني در تاريخ هاي 4/9/83 و 10/9/83

2- پي‌گيری و اقدام برای حل مشکلات معيشتي مردم محروم عنبرآباد:

            - نامه مشترک با امام جمعه و فرماندار عنبرآباد به رياست دفتر مناطق محروم کشور در تاريخ 8/10/84

3- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگي به اوضاع پارك شهيد دليري جيرفت:

- يك نامه به شهردار جيرفت در تاريخ 6/1/84

4- پي‌گيري و اقدام براي محروميت‌زدايي از جنوب استان كرمان خصوصا عنبرآباد و جيرفت:

            - نامه به معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 14/6/85

5- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگي به وضعيت بلوار پاسداران شهرک شهيد رجايي جيرفت:

            - نامه به وزير کشور در تاريخ 20/7/84

6- پي‌گيري و اقدام براي واگذاري اتوبوس، تاكسي و ديگر خودروهاي عمومي به جيرفت و عنبرآباد:

            - نامه به سرپرست وزارت صنايع در تاريخ 7/8/86

7- پي‌گيری و اقدام برای تأمين تعدادي اتوبوس و ميني بوس براي عنبرآّباد:

            - نامه به معاون عمراني وزارت کشور در تاريخ 1/8/84

8- پي‌گيري و اقدام در خصوص اتباع افغاني در شهرستان عنبرآباد:

            - نامه به وزير كشور در تاريخ 1/12/85

9- پي‌گيري و اقدام براي اختصاص سه دستگاه ميني‌بوس جهت حمل و نقل عمومي در شهر جبالبارز:

          - نامه به معاون عمراني وزارت كشور در تاريخ 13/6/86

10- پي‌گيري و اقدام براي تأمين وسيله‌ي حمل و نقل عمومي جهت اياب و ذهاب دانش‌آموزان روستاي دهنو شهسوار:

          - نامه به فرماندار جيرفت در تاريخ 4/9/86

11- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «200 دستگاه تاكسي جديد در جيرفت نياز است»:

          - نامه به سرپرست وزارت صنايع در تاريخ 7/8/86

12- پي‌گيري و اقدام براي رفع مشكلات مردم جيرفت در بخش سوخت:

          1- نامه به سرپرست وزارت نفت در تاريخ 17/6/86

          2- نامه به رياست تبصره‌ي 13 در تاريخ 17/6/86

13- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «براي نوسازي سيستم آبياري فضاي سبز جيرفت 42ميليارد ريال اعتبار نياز است»:

          - نامه به معاون امور عمراني وزارت كشور در تاريخ 31/6/86

14- پي‌گيري و اقدام براي حل مشكل ميدانداران مستقر در حاشيه‌ي خيابان بهشت زهراي جيرفت:

          - نامه به سرپرست فرمانداري جيرفت در تاريخ 26/8/86

15- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايسنا مبني بر: «اظهارات امام جمعه‌ي جيرفت در خصوص فروش آزاد بنزين توسط برخي رانندگان تاكسي»:

          - نامه به سرپرست فرمانداري جيرفت در تاريخ 26/8/86

16- پي‌گيري و اقدام براي ساماندهي ساعات كار پمپ بنزين اسفندقه:

          - نامه به سرپرست فرمانداري جيرفت در تاريخ 4/9/86

17- پي‌گيري و اقدام براي تأمين اعتبار جهت رفع ضعف خدمات شهري جيرفت و بم:

          - نامه به معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در تاريخ 15/6/85

18- پي‌گيري و اقدام براي اجراي عمليات روكش آسفالت بلوار حرم شهر درب‌بهشت:

          - نامه به معاون امور مجلس وزارت راه و ترابري در تاريخ 28/8/86

19- پي‌گيري و اقدام براي رفع نواقص و مشكلات روستاي هوكرد:

          - نامه به سرپرست فرمانداري جيرفت در تاريخ 26/8/86

20- پي‌گيري و اقدام براي رفع نواقص و مشكلات روستاي سنگوئيه‌ي جيرفت:

          - نامه به فرماندار جيرفت در تاريخ 4/9/86

21- پي‌گيري و اقدام براي برطرف‌ساختن مشكل تردد اهالي روستاي دولت‌آباد اسفندقه به جيرفت:

          - نامه به فرماندار جيرفت در تاريخ 22/9/86

22- پي‌گيري و اقدام براي آسفالت كوچه‌هاي فرعي شماره‌هاي 1و2و3 واقع در پشت زندان جيرفت:

          - نامه به شهردار جيرفت در تاريخ 5/10/86

23- پي‌گيري و اقدام براي آسفالت كوچه‌ي مسجد المهدي (عج) كلرود سفلي:

          - نامه به شهردار جيرفت در تاريخ 5/10/86

24- پي‌گيري و اقدام براي تأمين 2500 متر زمين جهت احداث تأسيسات مجمع امور صنفي عنبرآباد:

          - نامه به فرماندار عنبرآباد در تاريخ 24/10/86

25- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «بحران سوخت موجب فلج‌شدن ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه‌ي جيرفت شده است»:

          - نامه‌ي مشترك به وزير نفت و رئيس ستاد سوخت كشور در تاريخ 1/5/86

7- اقدام جهت رفع نواقص و مساعدت مالي به فرمانداري‌ها، شهرداري‌ها و بخشداري‌هاي منطقه

1- پي‌گيری و اقدام برای تأمين خودروي کمک دار و خودروي تشريفاتي براي فرمانداري جيرفت:

            1- پيگري نامه فرماندار جيرفت در ملاقات حضوري با وزير کشور در تاريخ 4/11/84

            2- نامه به معاون برنامه ريزي و پشتيباني وزارت کشور در تاريخ 10/11/84

2- پي‌گيری و اقدام برای بخشش وجوه درخواستي اتوبوس هاي واگذار شده به سازمان اتوبوسراني جيرفت:

- يك نامه به معاون عمراني وزارت كشور درتاريخ 28/7/83

3- پي‌گيری و اقدام درخصوص درخواست  شهرداري درب‌بهشت بر واگذاري يك دستگاه آمبولانس حمل جنازه و همچنين يكدستگاه گرديدر راه سازي:

- يك نامه به معاون عمراني وزارت كشور در تاريخ 30/10/83

4- پي‌گيري و اقدام براي تخصيص يك‌ميليارد ريال اعتبار جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از افزايش جمعيت در فصل خوش آب و هواي شهر درب‌بهشت:

            - نامه به معاون امور عمراني وزارت كشور در تاريخ 28/8/86

5- پي‌گيري و اقدام براي مساعدت مالي و رفع نواقص شهرداري درب‌بهشت:

            - نامه به معاون امور عمراني وزارت كشور در تاريخ 28/8/86

6- پي‌گيری و اقدام برای مساعدت مالي به شهرداري جبالبارز (پي‌گيري نامه شهردار جبالبارز):

            - دو نامه در دو مرحله به معاون امور عمراني وزارت کشور در تاريخ 8/12/84 و 29/5/86

7- پي‌گيری و اقدام برای تأمين ماشين آلات سنگين و خودروي آتش نشاني جهت شهرداري مردهک:

            - پيگيري نامه فرماندار عنبرآباد در ملاقات حضوري با وزير کشور در تاريخ 29/1/85

8- پي‌گيری و اقدام برای تأمين تعدادي دستگاه سنگين براي شهرداري جيرفت، جبالبارز و ساردوئيه:

            1- پيگيري نامه فرماندار جيرفت در ملاقات حضوري با وزير کشور در تاريخ 4/11/84

            2- نامه به معاون عمراني وزير کشور در تاريخ 10/11/84

9- پي‌گيري و اقدام براي مساعدت مالي به شهرداري جيرفت:

            - نامه به معاون امور عمراني وزارت كشور در تاريخ 7/8/86

10- پي‌گيری و اقدام برای مساعدت مالي به شهرداري عنبرآباد (پي‌گيري نامه شهرداري):

            - دو نامه در دو مرحله به معاون عمراني وزارت کشور در تاريخ‌هاي 1/8/84 و 5/6/86

11- پي‌گيری و اقدام برای تأمين کاميون و خودروي حمل زباله براي عنبرآباد:

            - نامه به معاون عمراني وزارت کشور در تاريخ 1/8/84

12- پي‌گيري و اقدام براي مساعدت مالي به شهرداري مردهك:

          - نامه به معاون امور عمراني وزارت كشور در تاريخ 29/5/86

13- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «سازمان آتش‌نشاني جيرفت با كمبود امكانات مواجه است»:

          - نامه به معاون عمراني وزارت كشور در تاريخ 15/7/86

8- مسئله‌ي مجبوركردن فرماندار جيرفت به استعفاء و عدم تعيين فرماندار جديد

1- پي‌گيري و اقدام در خصوص مجبوركردن فرماندار جيرفت به استعفا:

            1- پنج نامه به رئيس جمهور در تاريخ‌هاي 14/3/86 ، 20/3/86 ، 21/3/86 ، 16/4/86 ، 24/4/86 و دو نامه در تاريخ 2/5/86

            2- سه نامه به رئيس‌ دفتر رئيس جمهور در تاريخ‌هاي 10/4/86 ، 25/4/86 و 30/4/86

            3- دو نامه به وزير كشور در تاريخ‌هاي 22/3/86 و 2/5/86

            4- نامه به معاون امور مجلس رئيس جمهور در تاريخ 30/2/86

            5- نامه به معاون سياسي وزير كشور در تاريخ 21/3/86

            6- نامه به معاون امنيتي وزير كشور در تاريخ 21/3/86

2- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به اتهامات وارده به فرماندار سابق جيرفت (آقاي شجاع‌حيدري):

            - نامه به رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور در تاريخ 25/7/86

3- پي‌گيري و اقدام در خصوص رسيدگي به علت عدم تعيين فرماندار جيرفت:

            1- دو نامه به وزير كشور در تاريخ 17/6/86

            2- دو تذكر به وزير كشور در تاريخ‌هاي 27/6/86 و 1/8/86

            3- نامه به وزير اطلاعات در تاريخ 17/6/86

            4- نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 17/6/86

            5- نامه به رئيس دفتر رئيس‌جمهور در تاريخ 18/6/86

4- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به علت تغيير بعضي از فرمانداران استان كرمان:

            - نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 30/2/86

9- مكاتبات با استاندار كرمان و معاونين ايشان

1- پي‌گيری و اقدام برای رفع مشكلات مردم اسفندقه مبني بر:

1- عدم تيغ زني راه بسيار خراب تنگ سرگز

2- عدم وجود بنزين با نرخ دولتي از بعد از برگزاري انتخابات هفتم

3- مسئله شرم آور كك در حسين آباد و آب شور

4- محاسبه سود بانكي وام مسكن آنها توسط بنياد مسكن با نرخ 18% ، عليرغم قول آنها در زمان اعطاي وام مبني بر محاسبه سود بر مبناي 8%(خصوصا در حسين آباد و آب شور)

5- اخذ هزينه روشنايي معابر از مردم حسين آباد و آب شور و محاسبه آن در قبض برق مصرفي منازلشان، در حالي كه هيچ گونه روشنايي در معابر  آنها وجود ندارد:

            - دو نامه به استاندار كرمان در تاريخ هاي 18/1/83 و 16/3/83

2- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگی به علت مهاجرت چهارهزار نفر از دهستان امجز عنبرآباد:

            - نامه به استاندار کرمان در تاريخ 12/9/84

3- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «وجود بازارچه هاي دستفروشي در مرکز اين شهر بهداشت و سلامت آنان را به مخاطره انداخته است»:

            - نامه به استاندار کرمان در تاريخ 30/7/84

4- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «هزاران پرنده مهاجر در زيستگاه ها و تالاب هاي گرم منطقه جيرفت و کهنوج فرود آمدند»:

            - نامه به استاندار کرمان در تاريخ 2/8/84

5- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «پنج هزار واحد مسکومي در شهر جيرفت بيش از 60 درصد خسارت ديده اند»:

            - نامه به استاندار کرمان در تاريخ 14/7/84

6- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «ساکنان شهرک آزادگان شهرستان جيرفت به شغل هاي کاذب روي آورده اند»:

            - نامه به استاندار کرمان در تاريخ 14/7/84

7- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكل آرد جيرفت و عنبرآباد:

1- يك نامه به استاندار كرمان در تاريخ 4/7/83

2- يك نامه به وزير بازرگاني در تاريخ 30/10/83

8- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگی به اوضاع ناآرام، ناامن و متشنج منطقه عنبرآباد:

- يك نامه به استاندار كرمان در تاريخ 21/10/83

9- پي‌گيري نامه هاي فرمانداران جيرفت و عنبرآباد مبني بر رفع نواقص و معضلات شهرستانهاي جيرفت و عنبرآباد در بخش هاي راه، آب و فاضلاب، كشاورزي و دامپروري، صنعت و معدن، فرهنگي و آموزشي و بهداشتي، حوادث غيرمترقبه، خدمات شهري، گردشگري و ميراث فرهنگي:

      - دو نامه به استاندار كرمان در تاريخ 4/2/84 (به صورت جداگانه)

10- پي‌گيری و اقدام برای تقدير از آقاي دكتر فدايي(معاون امور عمراني استانداري كرمان)، حاج آقا قنبري (مديرعامل شركت جهادنصر كرمان) و آقاي بلوچ اكبري (شهردار ساردوئيه) به علت عنايت، توجه و خدمات خداپسندانه آنان به منطقه سارودئيه:

      - يك نامه به استاندار كرمان در تاريخ 15/9/83

11- پي‌گيری و اقدام درخصوص رسيدگی به عملكرد فرماندار و بخشدار عنبرآباد:

- يك نامه به معاون سياسي استاندار كرمان در تاريخ 9/8/83

12- پي‌گيري و اقدام براي استان‌شدن جيرفت، الحاق بخش اسماعيليه بلوك به جيرفت، چهارخطه‌شدن محور جيرفت – دارزين – كرمان، چهارخطه‌شدن محور جيرفت – عنبرآباد – كهنوج – رودان – بندرعباس، تسريع در احداث جاده‌هاي جيرفت – اسفندقه و جيرفت – بلوك – فارياب – كهنوج و عنبرآباد – مردهك – نرگسان، گازرساني به جيرفت و عنبرآباد، حل معضل بيكاري جوانان جيرفتي و عنبرآبادي، طرح ويسكوز، اجراي كشاورزي مكانيزه توسط شركت گوهرنوش، تأسيس دامداري شركت كشت و دام سبزواران، احياي شركت باغداران جيرفت، تطويل باند فرودگاه جيرفت، احداث دو پل روي رودخانه هليل و سه پل روي رودخانه ملنتي، احداث جاده حسين‌آّباد – درب‌مزار از طريق گدار خيموكي:

            - نامه به استاندار كرمان در تاريخ 2/10/85

13- پي‌گيري و اقدام براي تأمين 500 ميليارد ريال اعتبار جهت زيرسازي بلوار امام خميني ره بلوك:

            - نامه به معاون امور عمراني استانداري كرمان در تاريخ 30/5/85

10- مكاتبات با فرمانداران جيرفت و عنبرآباد

1- پي‌گيری و اقدام برای اختصاص مكاني براي احداث هتل سه ستاره در جيرفت:

- يك نامه به فرماندار جيرفت در تاريخ 14/1/84

2- پي‌گيری و اقدام برای ساخت مسجد و مدرسه در روستاي  نورآباد:

- يك نامه به فرماندار جيرفت در تاريخ 7/4/83

3- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «207 ميليارد ريال براي جبران خسارات خشكسالي در كرمان اختصاص يافت»:

            - نامه به فرمانداران جيرفت و عنبرآباد در تاريخ 5/4/85

4- پي‌گيري و اقدام براي حل مشكلات عمومي روستاهاي مناطق بلوك و ميانچيل:

            - نامه به فرمانداران جيرفت و عنبرآباد در تاريخ 29/3/85

5- پي‌گيري و اقدام براي رفع مشكلات ميدانداران ميدان ميوه ‌و تره‌بار جيرفت:

            - نامه به فرماندار جيرفت در تاريخ 27/6/85

6- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به اعتراض اهالي شهر مردهك به نحوه شمارش آراء در شهر مذكور:

            - نامه به فرماندار عنبرآباد در تاريخ 16/10/85

11- مكاتبات ديگر با مقامات وزارت كشور

1- پي‌گيري و اقدام براي تبديل بخش ساردوئيه به شهرستان:

            - نامه به وزير كشور در تاريخ 24/9/86

2- پي‌گيری و اقدام برای تبديل دهستان اسفندقه به شهر:

            - دو نامه به وزير کشور در تاريخ‌هاي 4/11/85 و 27/8/86

3- پي‌گيری و اقدام برای تبديل روستاي علي آباد به شهر:

            - نامه به وزير کشور در تاريخ 1/3/84

4- پي‌گيری و اقدام در خصوص سفر شهردار تهران به جيرفت وديدار با مردم و تعيين وقتي براي ديدار شوراي شهر جيرفت با ايشان (پي‌گيري درخواست اعضاي شوراي شهر جيرفت) :

1- يك نامه به شهردار تهران در تاريخ 8/4/83

2- دو نامه به معاونت حقوقي و امور مجلس شهرداري تهران در تاريخ هاي 15/4/83 و 22/4/83

5- پي‌گيری و اقدام درخصوص خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي مبني بر اينكه : شايعه شكسته شدن سد خاكي تل سياه در جيرفت باعث رعب و وحشت مردم شد:

- يك نامه به رئيس ستاد حوادث غير مترقبه كشور در تاريخ 9/12/83

12- روستاي پيدنكوئيه

1- پي‌گيری و اقدام در خصوص  وضعيت روستاي پيدنکوئيه:

            1- نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 13/10/85

            2- دو نامه به رياست مجلس شوراي اسلامي در تاريخ‌هاي 24/3/85 و 13/10/85

            3- نامه به رياست كميته امداد امام خميني ره در تاريخ 22/3/85

            4- نامه به معاون امور مجلس كميته امداد در تاريخ 5/4/85

            5- دو نامه به مديرمسئول روزنامه جمهوري اسلامي در تاريخ 1/3/85

2- پي‌گيری و اقدام در خصوص روستاي پيدنکوئيه و سرنوشت تلخ و تأسف بار شهرستان عنبرآباد (جزوه 40صفحه اي):

            1- نامه به رياست جمهوري در تاريخ 10/3/85

            2- نامه به رياست قوه قضائيه در تاريخ 10/3/85

            3- نامه به رياست قوه مقننه در تاريخ 10/3/85

            4- نامه به حاج آقا وحيد در تاريخ 8/3/85

3- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگي به وضعيت روستاهاي محروم عنبرآباد بخصوص پيدنکوئيه:

            - نامه به حاج آقا وحيد در تاريخ 20/3/85

4- پي‌گيري و اقدام براي مساعدت با مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، جهت تهيه برنامه مستند از پيدنكوئيه:

            1- نامه به مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان در تاريخ 23/3/85

            2- نامه به فرماندار عنبرآباد در تاريخ 23/3/85

13- صنايع و معادن

13-1- طرح توليد ويسكوز :

- پي‌گيری و اقدام برای ادامه طرح توليد ويسكوز( ابريشم مصنوعي) از درخت آكاليپتوس:

1- سه نامه به رئيس جمهور در تاريخ هاي 19/12/82، 16/3/83 و 23/3/83

2- چهار نامه به وزير صنايع و معادن در تاريخ 16/8/83 ، 26/2/84 ، 23/6/84 و 8/12/84

3- تذکر به وزير صنايع در تاريخ 20/9/84

4- دو نامه به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ هاي 23/8/84 و 5/10/84

13-2- رسيدگي به مشكلات شركت‌هاي سرمايه‌گذار در منطقه :

1- پي‌گيری و اقدام برای حل مشکل شرکت صنايع جيرفت سلولز:

            1- نامه به رياست جمهوري در تاريخ 13/6/84

            2- نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 14/12/85

            3- نامه به مديرعامل بانك كشاورزي در تاريخ 3/11/85

2- پي‌گيری و اقدام برای حل مشکلات شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز:

            - نامه به فرماندار عنبرآباد در تاريخ 27/1/84

3- پي‌گيری و اقدام برای ايجاد تسهيلات جهت احداث کارخانه سيمان نگين جنوب:

            1- دو نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ‌هاي 29/3/85 و 25/1/86

2- دو نامه به وزير صنايع در تاريخ هاي 19/10/84 و 4/11/84

3- نامه به فرماندار عنبرآباد در تاريخ 8/10/84

4- پي‌گيری و اقدام در خصوص بررسي عملکرد شرکت تراکتورسازي جيرفت از بدو تأسيس:

            - نامه به وزير صنايع در تاريخ 20/3/85

5- پي‌گيری و اقدام برای احداث كارخانه كود مايع در جيرفت (توسط شركت گوهرنوش):

      1- نامه به رياست جمهوري در تاريخ 13/6/84
      2- نامه به وزير صنايع و معادن در تاريخ 21/7/83

6- پي‌گيری و اقدام برای حل مشکلات شرکت گوهرنوش سبزواران:

            1- نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 4/9/86

            2- نامه به وزير صنايع در تاريخ 19/10/84

            3- دو نامه به وزير كار در تاريخ 3/7/85 و يك نامه در تاريخ 6/9/85

            4- نامه به مديرعامل بانك ملت در تاريخ 23/11/85

            5- نامه به مديرعامل بانك كشاورزي در تاريخ 25/11/85

            6- نامه به رياست سازمان منابع طبيعي و جنگل ها در تاريخ 4/11/84

            7- نامه به معاون برنامه ريزي استانداري کرمان در تاريخ 16/11/84

7- پي‌گيري و اقدام در خصوص تسهيلات درخواستي شركت گوهرنوش:

            1- نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 19/1/86

            2- نامه به وزير صنايع و معادن و وزير جهادكشاورزي در تاريخ 11/2/86

8- پي‌گيري و اقدام براي حل مشكلات شركت سنوس:

          1- نامه به وزير صنايع در تاريخ 6/4/86

          2- نامه به معاون برنامه‌ريزي استانداري كرمان در تاريخ 5/8/86

          3- نامه به معاون امور اقتصادي استانداري كرمان در تاريخ 12/6/86

9- پي‌گيري و اقدام براي حل مشكلات شركت سادن تجارت:

            1- نامه‌ي مشترك به وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي در تاريخ 6/4/86

            2- دو نامه به مديرعامل بانك ملت در تاريخ‌هاي 4/7/86 و 24/9/86

10- پي‌گيري و اقدام براي بخشش سود وام دريافتي توسط شركت توليدي فراورده‌هاي لبني دامدوشان سبزواران جيرفت:

            1- نامه به مديرعامل بانك صادرات در تاريخ 11/7/85

            2- نامه به مديرعامل بانك ملت در تاريخ 11/7/85

11- پي‌گيري و اقدام براي صدور مجوز آب جهت اراضي شركت كشت و دام سبزواران:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت نيرو در تاريخ 4/10/85

12- پي‌گيري و اقدام براي مساعدت جهت تسطيح و تجهيز 1500هكتار اراضي شركت صنايع كشت و دام سبزواران:

            - نامه به وزير جهادكشاورزي در تاريخ 15/8/85

13- پي‌گيري و اقدام براي تسريع در صدور موافقت اصولي جهت راه‌اندازي يك واحد پنج‌هزار رأسي گاو شيري توسط شركت صنايع كشت و دام سبزواران:

            - نامه به وزير جهادكشاورزي در تاريخ 15/8/85

14- پي‌گيری و اقدام برای احداث واحد توليد آب معدني در روستاي سعيدآباد ايلخاني:

            - نامه به مديرعامل بانک کشاورزي در تاريخ 2/8/84

15- پي‌گيري و اقدام براي تسريع در انتقال برق جهت بهره‌برداري از چاه آب حفرشده توسط شركت گاوداران هليل‌رود جيرفت:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت نيرو در تاريخ 30/5/86

16- پي‌گيري و اقدام براي رفع مشكلات شركت تعاوني و توليدي پرواربندي و كشت علوفه موحد جيرفت:

            - نامه به رياست سازمان جهاد كشاورزي جيرفت در تاريخ 12/7/86

17- پي‌گيری و اقدام برای اجراي طرح دام داري چندهزار رأسي در منطقه جيرفت توسط شرکت مولي الموحدين:

            - نامه به استاندار کرمان در تاريخ 21/9/84

18- پي‌گيري و اقدام براي حل مشكلات شركت جاودان سبز جيرفت:

            1- نامه به رئيس سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ 7/8/86

            2- نامه به رئيس اداره دارايي جيرفت در تاريخ 7/8/86

13-3- احداث شهرك صنعتي :

- پي‌گيری و اقدام برای احداث شهرک صنعتي در عنبرآباد:

            1- نامه به رياست جمهوري در تاريخ 4/10/84

            2- دو نامه به وزير صنايع و معادن در تاريخ 19/10/84 و 27/8/85

            3- نامه به استاندار کرمان در تاريخ 24/12/84

13-4- ذخاير مس جيرفت

- پي‌گيری و اقدام در خصوص ذخاير مس جيرفت:

            - نامه به وزير صنايع در تاريخ 22/5/84

14- پي‌گيري در خصوص به عملكرد مثبت يا منفي مقامات استان (بخصوص شهرستان‌هاي جيرفت و عنبرآباد)

1- پي‌گيري و اقدام براي بر حذر داشتن معاون سياسي استانداري كرمان از كانديداتراشي براي دوره هشتم و كارشكني در امور شهرستان‌هاي جيرفت و عنبرآباد:

            - تذكر به وزير كشور در تاريخ 14/12/85

2- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به عملكرد معاون سياسي استانداري كرمان:

            1- نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 2/5/86

            2- نامه به وزير كشور در تاريخ 2/5/86

            3- تذكر به وزير كشور در تاريخ 9/5/86

            4- نامه به استاندار كرمان در تاريخ 15/7/86

3- پي‌گيري و اقدام در خصوص رسيدگي به علت عدم پاسخگويي مقامات استانداري كرمان به مكاتبات نماينده جيرفت:

            1- تذكر به رئيس‌جمهور در تاريخ 9/7/85

            2- سؤال از وزير كشور در تاريخ 4/7/85

            3- نامه به معاون امور مجلس وزارت كشور در تاريخ 1/8/85

            4- نامه به استاندار كرمان در تاريخ 11/11/84

            5- نامه به معاون اداري مالي استانداري كرمان در تاريخ 30/5/85

4- پي‌گيري و اقدام براي صدور دستور جهت بازرسي جدي از وضعيت مديريتي استان كرمان و دليل عدم مراجعت معاونت امور عمراني استانداري كرمان به محل خدمتش:

            - تذكر به رئيس‌جمهور در تاريخ 28/6/86

5- پي‌گيری و اقدام درخصوص رسيدگي به وضعيت مديريتي عنبرآباد:

- دو تذكر به وزير كشور در تاريخ هاي 8/10/83 و 10/12/83

6- پي‌گيری و اقدام درخصوص رسيدگي به مديريت سياسي كارانه و اختلاف  انگيز فرماندار عنبرآباد:

- تذكر به وزير كشور در تاريخ 3/8/83

7- پي‌گيري و اقدام جهت رسيدگي به عملكرد ضعيف دولتمردان استان كرمان:

            - نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 20/12/85

8- پي‌گيری و اقدام درخصوص رسيدگی به عملكرد سوء مدير عامل آب منطقه اي كرمان:

- يك نامه به  وزير نيرو در تاريخ 16/3/83 و يك نامه به معاون حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو در تاريخ 2/10/83

9- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به عملكرد رياست سازمان جهادكشاوري جيرفت و كهنوج (پي‌گيري شكايات كشاورزان):

            1- تذكر به وزير جهاد كشاورزي در تاريخ 3/4/86

            2- دو نامه به وزير جهاد كشاورزي در تاريخ 5/4/86 و 2/5/86

            3- نامه به معاون امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي در تاريخ 3/5/86

10- پي‌گيری و اقدام برای تقاضاي تقدير و تشکر از مسئول شبکه دامپزشکي شهرستان جيرفت (آقاي حميد کرد):

            - دو نامه به وزير کشاورزي در تاريخ هاي 30/7/84 و 8/8/84

11- پي‌گيري و اقدام براي تقدير و تشكر از جناب آقاي مهندس شريفي رياست صندوق بيمه در منطقه جيرفت و كهنوج:

            - نامه به وزير جهادكشاورزي در تاريخ 27/8/85

12- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به عملكرد شركت تراكتورسازي جيرفت:

            - نامه به وزير جهادكشاورزي در تاريخ 23/5/85

13- پي‌گيری و اقدام در خصوص نامه سرگشاده به رياست دانشگاه علوم پزشکي کرمان:

            - نامه به رياست دانشگاه علوم پزشکي کرمان در تاريخ 20/8/84

14- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به عملكرد مديركل فرهنگ و ارشاد استان كرمان:

            1- دو نامه به وزير ارشاد در تاريخ‌هاي 22/4/86 و 15/7/86

            2- تذكر به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 14/12/85

            3- نامه به معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در تاريخ 18/6/86

15- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به علت بي‌توجهي اداره كل ارشاد استان كرمان، به خبرنگاران جيرفت و عنبرآباد و اقدام شايسته جهت تحت پوشش بيمه قرارگرفتن خبرنگاران استان كرمان:

            - تذكر به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 22/5/85

16- پي‌گيري و اقدام براي تقدير و تشكر از رياست سازمان تبليغات اسلامي جيرفت و پرسنل آن:

            - نامه به رياست سازمان تبليغات اسلامي در تاريخ 17/4/86

17- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «از فعالان عرصه‌هاي سازندگي در جيرفت تقدير شد»:

            - نامه به فرماندهي نيروي مقاومت بسيج در تاريخ 7/9/85

18- پي‌گيری و اقدام در خصوص رسيدگی به عملكرد رئيس آموزش و پرورش جيرفت (انتقال نامه هاي مردم):

1-        پنج نامه به وزيرآموزش وپرورش درتاريخ هاي 6/7/83 ، 14/7/83 ، 11/8/83 و 20/8/83 (دونامه)

2-       تذكر به وزير آموزش وپرورش در تاريخ 8/10/83

19- پي‌گيري و اقدام در خصوص نامه رئيس ستاد انتخاباتي دكتر احمدي‌نژاد مبني بر: رسيدگي به عملكرد رياست آموزش و پرورش جيرفت:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 17/2/86

20- پي‌گيری و اقدام برای انعکاس رضايت مردم و فرماندار جيرفت از عملکرد دکتر بيرجندي رياست شبکه بهداشت جيرفت:

            1- نامه به وزير بهداشت در تاريخ 7/12/84

            2- نامه به معاون امور مجلس وزارت بهداشت در تاريخ 7/12/84

21- پي‌گيري و اقدام براي اعلام تقدير و تشكر از زحمات بخشدار نمونه آقاي علي اسفندياري بخشدار اسماعيله‌ي بلوك (پي‌گيري نامه‌ي ارسالي):

            - نامه به وزير كشور در تاريخ 7/8/86

22- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به عملكرد آقاي اسفندياري بخشدار بخش اسماعيلي (پي‌گيري نامه‌ي ارسالي):

            - نامه به فرماندار عنبرآباد در تاريخ 16/10/86

23- پي‌گيری و اقدام برای تقاضاي تقدير و تشکر از بهورزان جيرفت و عنبرآباد در امر کنترل وبا:

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 20/6/84

24- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگی به عملکرد سرپرست دانشکده پرستاري جيرفت:

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 20/3/85

25- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگی به سوء مديريت دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان:

1-        يك نامه به معاون حقوقي و امورمجلس وزارت بهداشت در تاريخ 30/10/83

2-        دو تذكر به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ هاي 8/10/83 و 15/12/83

26- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به عملكرد مديركل راه و ترابري استان كرمان:

            - نامه به وزير راه و ترابري در تاريخ 2/5/86

27- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به عملكرد رياست دانشگاه آزاد اسلامي جيرفت (پي‌گيري نامه‌هاي ارسالي):

            1- نامه به رياست دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 10/4/85

            2- نامه به معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 27/6/86

28- پي‌گيري و اقدام در خصوص مصاحبه‌ي امام‌جمعه‌ي جيرفت با ايسنا مبني بر: «محصولات كشاورزي ما مي‌تواند 70ميليون نفر جمعيت ايران را پوشش دهد. مشكل اساسي مردم جيرفت جو سياسي غلط حاكم بر شهرستان است»:

            - نامه به رياست شوراي سياستگذاري ائمه‌ي جمعه‌ي سراسر كشور در تاريخ 28/8/86

29- پي‌گيري و اقدام براي اعلام رضايت مشتريان بانك ملي از عملكرد رئيس حوزه‌ي بانك ملي شهرستان‌هاي جيرفت و عنبرآباد و تقاضاي تقدير از وي:

            - نامه به مديرعامل بانك ملي در تاريخ 28/8/86

30- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به عملكرد دهيار روستاي بلوك:

            - نامه به فرماندار عنبرآباد در تاريخ 27/9/86

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...