پي‌گيری و اقدام برای: الف)تعمير، اصلاح و مرمت مدارس (دبستان و راهنمايي) علي آباد عمران، ب)رفع مشكلات تحصيلي عشايري، ج)رسيدگي به دلايل استعفاي دسته جمعي (7 نفر) مديران ارشد آموزش و پرورش جيرفت:« گزارش عملكرد - دفتر دوم » اادامه . . .

 

 

بنام خدا

« گزارش عملكرد - دفتر دوم »

1- كار

1-1- چاره‌انديشي جهت رفع معضل خطرناك بيكاري :

1- پي‌گيری و اقدام درخصوص چاره انديشي براي رفع معضل خطرناك بيكاري در جيرفت و عنبرآباد:

1- تذكر به رئيس جمهور در تاريخ 22/4/83

2- تذکر به وزير کار در تاريخ 23/9/84

3- نامه به معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در تاريخ 5/7/83

2- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «26هزار نفر در جيرفت بيكار هستند»:

            - نامه به وزير كار در تاريخ 5/6/86

3- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «سه‌هزار هنرجو در مراكز فني و حرفه‌اي جيرفت آموزش ديدند»:

            - نامه به رياست سازمان فني و حرفه‌اي كشور در تاريخ 15/7/86

1-2- تأسيس و رفع نواقص ادارات كار و امور اجتماعي :

1- پي‌گيری و اقدام برای تأسيس اداره کار و امور اجتماعي در عنبرآباد:

            - نامه به وزير کار در تاريخ 30/11/84

2- پي‌گيري و اقدام براي تأمين تجهيزات مورد نياز اداره كار و امور اجتماعي عنبرآباد:

            - نامه به وزير كار در تاريخ 2/11/85

3- پي‌گيري و اقدام براي رفع نواقص اداره كار و امور اجتماعي جيرفت:

            - نامه به وزير كار در تاريخ 6/6/85

1-3- رفع نواقص هنرستان‌هاي منطقه و تأسيس هنرستان‌ها و مراكز فني و حرفه‌اي جديد :

1- پي‌گيری و اقدام برای تأمين نيازهاي ضروري هنرستان حرفه اي زينبيه جيرفت:

            - نامه به رياست سازمان فني و حرفه اي در تاريخ 1/9/84

2- پي‌گيري و اقدام براي راه‌اندازي هنرستان كار و دانش بلوك:

            - نامه به رياست سازمان فني و حرفه‌اي كشور در تاريخ 30/5/85

3- پي‌گيري و اقدام براي تأمين 100ميليون تومان اعتبار جهت تهيه امكانات و تجهيزات كارگاهي مورد نياز آموزشكده فني پسران جيرفت:

            - نامه به رياست سازمان فني و حرفه‌اي كشور در تاريخ 4/10/85

4- پي‌گيري و اقدام براي تأمين تجهيزات مورد نياز هنرستان كار و دانش دخترانه حضرت صديقه كبري جيرفت:

            - نامه به رياست سازمان فني و ‌حرفه‌اي كشور در تاريخ 4/10/85

5- پي‌گيری و اقدام برای راه اندازي مرکز فني و حرفه اي عنبرآباد:

            - نامه مشترک با امام جمعه و فرماندار عنبرآباد به رياست سازمان فني و حرفه اي در تاريخ 19/10/84

6- پي‌گيری و اقدام برای: الف: احداث، تجهيز و راه اندازي خوابگاه شبانه روزي در مرکز فني و حرفه اي جيرفت، ب: راه اندازي مرکز IT ، ج: ايجاد رشته هاي آموزشي جديد و مورد نياز منطقه، د: تکميل امکانات مورد نياز مرکز فني و حرفه اي جيرفت:

            - نامه مشترک با فرماندار و امام جمعه جيرفت به رياست سازمان فني و حرفه اي در تاريخ 19/10/84

2- آموزش و پرورش

2-1- راه‌اندازي و رفع نواقص مدارس جيرفت و عنبرآباد :

1- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «131 هزار کلاس درس خطرناک در ايران»:

            - نامه به رياست جمهوري در تاريخ 9/7/84

2- پي‌گيری و اقدام برای رفع مشکلات آموزشي قريب به يکصدهزار نفر دانش آموز جيرفتي و عنبرآبادي:

            - تذکر به رياست جمهوري در تاريخ 3/7/84

3- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «کمبود امکانات برودتي در جيرفت شرکت کنندگان آزمون سراسري را با مشکل روبرو خواهد کرد»:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش و رياست سازمان سنجش آموزش کشور در تاريخ 8/4/84

4- پي‌گيري و اقدام براي تأمين اعتبار جهت احداث چهار باب سالن يكهزار نفري مجهز به امكانات برودتي در جيرفت:

            1- نامه به سرپرست وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 17/10/86

            2- نامه به رياست سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور در تاريخ 18/10/86

5- پي‌گيری و اقدام برای چاره انديشي جهت جلوگيري از ترک تحصيل عده اي دانش آموزان محروم بخش جبالبارز جنوبي:

            - نامه به مقام معظم رهبري در تاريخ 16/5/84

6- پي‌گيری و اقدام برای تأمين اعتبار جهت احداث اردوگاه دانش آموزي:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 4/2/85

7- پي‌گيری و اقدام برای احداث مدارس تيزهوشان در جيرفت:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 4/2/85

8- پي‌گيری و اقدام برای احداث سالن 1500 نفري جهت برگزاري امتحانات در جيرفت:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 4/2/85

9- پي‌گيری و اقدام برای احداث و مرمت مدارس جيرفت:

1-          نامه به رئيس جمهور در تاريخ 20/10/83

2-          نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 27/10/85

3-          دو تذكر به وزير آموزش و پرورش در تاريخ هاي 9/10/83 و 20/10/83

4-          نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 25/12/85

5-          نامه به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 24/12/83

10- پي‌گيری و اقدام برای رفع نواقص دبيرستان دخترانه فرهنگيان جيرفت و هنرستان صنعتي جيرفت:

-              تذكر به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 8/10/83

11- پي‌گيری و اقدام برای: الف)تعمير، اصلاح و مرمت مدارس (دبستان و راهنمايي) علي آباد عمران، ب)رفع مشكلات تحصيلي عشايري، ج)رسيدگي به دلايل استعفاي دسته جمعي (7 نفر) مديران ارشد آموزش و پرورش جيرفت:

-              تذكر به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 10/12/83

12- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكلات دبيرستان فاطميه جيرفت:

-              دونامه به معاون حقوقي وامورمجلس وزارت آموزش وپرورش درتاريخ هاي 28/1/84 و 20/2/84

13- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكل كمبود فضاي آموزشي در مناطق جيرفت و عنبرآباد:

1-          تذکر به رياست جمهوري در تاريخ 3/7/84

2-          تذكر به وزير آموزش وپرورش در تاريخ 26/7/83

3-         نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 7/9/83

14- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكلات آموزشي دانش آموزان روستاي دهنو شهسوار (حمله حيوانات وحشي به مدرسه):

-              تذكر به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 18/12/83

15- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگي به وضعيت تغذيه رايگان دانش آموزان جيرفتي و عنبرآبادي:

-              تذكر به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 6/11/83

16- پي‌گيری و اقدام برای راه اندازي دبيرستان بزرگسالان در روستاي جهادآباد:

-              يك نامه به رياست آموزش و پرورش عنبرآباد در تاريخ 25/3/83

17- پي‌گيري و اقدام براي بازسازي فضاهاي آموزشي جيرفت كه در اثر زلزله غيرقابل استفاده شده‌اند:

            - پي‌گيري نامه فرماندار جيرفت در ملاقات حضوري با رياست مناطق محروم وزارت كشور در تاريخ 13/4/85

18- پي‌گيري و اقدام براي تأمين مبلغي جهت كمك به دانش‌آموزان محروم منطقه بخش مركزي عنبرآباد:

            - نامه به رياست ستاد حوادث غيرمترقبه كشور در تاريخ 10/7/85

19- پي‌گيري و اقدام براي افزايش اعتبارات بازسازي مدارس خسارت‌ديده از زلزله در جيرفت:

            - نامه به رياست ستاد حوادث غيرمترقبه كشور در تاريخ 19/4/85

20- پي‌گيري و اقدام براي تأمين بودجه جهت لوازم‌التحرير، پوشاك و ساير امكانات جهت دانش‌آموزان منطقه محروم جبالبارز جنوبي:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 4/2/85

21- پي‌گيري و اقدام براي راه‌اندازي هنرستان كار و دانش در بلوك:

            - نامه به معاون امور مجلس وزير آموزش و پرورش در تاريخ 13/6/85

22- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر خبرگزاري شبستان مبني بر: «90 درصد مدارس جيرفت غيراستاندارد هستند»:

            - نامه به رياست سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور در تاريخ 2/12/85

23- پي‌گيري و اقدام براي تأمين اعتبار مورد نياز جهت تجهيز مدارس عنبرآباد:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 1/12/85

24- پي‌گيري و اقدام براي تأمين رايانه براي مدارس شهرستان جيرفت و تأمين تجهيزات مورد نياز مدارس شبانه‌روزي:

            1- نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 29/11/85

            2- نامه به مديركل امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 23/12/85

25- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «2000 نفر در عنبرآباد در تحصيل باز مانده‌اند»:

            - نامه به رياست آموزش و پرورش استان كرمان در تاريخ 7/9/85

26- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «40 درصد مدارس شهرستان عنبرآباد غيراستاندارد هستند»:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش و رياست سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور در تاريخ 7/9/85

27- پي‌گيري و اقدام براي تأمين نيازهاي اساسي مركز آموزشي علامه حلي و فرزانگان جيرفت:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 29/5/86

28- پي‌گيري و اقدام براي احداث مدرسه‌ي ابتدايي و راه‌اندازي مجدد مدرسه‌ي راهنمايي در روستاهاي گور سفلي و عليا:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 5/6/86

29- پي‌گيري و اقدام براي راه‌اندازي مدرسه جهت دانش‌آموزان استثنايي روستاي محمدآباد مسكون:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 5/6/86

30- پي‌گيري و اقدام براي تأمين دو دستگاه رايانه جهت راه‌اندازي كارگاه رايانه دبيرستان امام جعفر صادق (ع) بلوك:

            - نامه به رئيس آموزش و پرورش جيرفت در تاريخ 30/5/85

31- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «دانش‌آموزان جيرفتي از دريافت شير رايگان محروم مانده‌اند»:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 26/8/86

32- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به وضعيت مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي روستاي حسين‌آباد اسفندقه:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 27/8/86

33- پي‌گيري و اقدام براي ساخت مدرسه جهت دانش‌آموزان مقطع ابتدائي روستاي گدار سنگوئيه‌ي جيرفت:

            - نامه به رياست سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور در تاريخ 6/9/86

34- پي‌گيري و اقدام براي ساخت فضاي آموزشي جهت دانش‌آموزان روستاي سنگوئيه‌ي گدارتوت:

            - نامه به رياست سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور در تاريخ 7/9/86

35- پي‌گيري و اقدام براي صدور مجوز ثبت‌نام جهت مركز استعدادهاي درخشان جيرفت، براي سال تحصيلي 88-87 (طومار مردمي):

            - نامه به سرپرست وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 4/10/86

36- پي‌گيري و اقدام براي تأمين اعتبار جهت احداث حداقل ده واحد آموزشي در شهرك‌هاي جديدالتأسيس جيرفت:

            1- نامه به سرپرست وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 17/10/86

            2- نامه به رياست سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور در تاريخ 18/10/86

37- پي‌گيري و اقدام براي تأمين پرسنل خدماتي مورد نياز در مراكز آموزشي جيرفت:

            - نامه به سرپرست وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 17/10/86

38- پي‌گيري و اقدام براي تأمين ملزومات مورد نياز جهت آغاز بكار مركز آموزشي پيش‌دانشگاهي دخترانه‌ي صدرا‌ي جيرفت:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 26/10/86

2-2- آموزش و پرورش عشاير :

1- پي‌گيری و اقدام برای احداث دو باب دبيرستان و دو باب مدرسه راهنمايي شبانه روزي براي عشاير:

            - نامه مشترک به امام جمعه و فرماندار جيرفت به رياست دفتر مناطق محروم کشور در تاريخ 18/10/84

2- پي‌گيری و اقدام برای احداث و تجهيز دبيرستان هاي شبانه روزي مورد نياز مناطق مختلف شهرستان عنبرآباد:

            - نامه مشترک با امام جمعه و فرماندار عنبرآباد به رياست دفتر مناطق محروم کشور در تاريخ 18/10/84

3- پي‌گيری و اقدام برای ساخت و تکميل پروژه نيمه تمام مدرسه راهنمايي شبانه روزي عشايري حجاب عنبرآباد:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 26/9/84

4- پي‌گيري و اقدام براي ايجاد مركز آموزشي عشايري عنبرآباد:

            - نامه به                                   در تاريخ 6/9/85

5- پي‌گيري و اقدام براي افزايش اعتبارات عمراني اداره‌‌ي آموزش و پرورش عشايري استان كرمان:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 29/5/86

6- پي‌گيري و اقدام براي احداث دبيرستان دخترانه عشايري در جيرفت توسط مؤسسه قلمچي:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 27/10/85

2-3- تأمين امكانات مورد نياز اداره‌هاي آموزش و پرورش منطقه :

1- پي‌گيری و اقدام برای تأمين ميني بوس براي آموزش و پرورش جيرفت:

            - دو نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 4/2/85

2- پي‌گيری و اقدام برای احداث خانه معلم در جيرفت و عنبرآباد:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 4/2/85

3- پي‌گيری و اقدام برای رفع کمبود نيروي خدماتي در آموزش و پرورش جيرفت:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 4/2/85

4- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگي جدي و فوري به وضعيت معيشتي معلمان جيرفتي و عنبرآبادي:

-              تذكر به وزير آموزش وپرورش در تاريخ 9/10/83

5- پي‌گيری و اقدام برای واگذاري يك دستگاه ميني بوس كولردار به آموزش وپرورش جيرفت:

-              يك نامه به وزير آموزش وپرورش در تاريخ 17/9/83

6- پي‌گيري و اقدام براي تأمين خودروي اتوبوس، ميني‌بوس و اتومبيل‌هاي كمك‌دار جهت آموزش و پرورش عنبرآباد:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 4/2/85

7- پي‌گيري و اقدام براي به كارگيري معلمان مدارس غيرانتفاعي در مشاغل دولتي:

            - نامه به معاون امور مجلس وزير آموزش و پرورش در تاريخ 21/1/85

8- پي‌گيري و اقدام براي تأمين تجهيزات مورد نياز مديريت آموزش و پرورش جيرفت:

            1- نامه به سرپرست وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 17/10/86

            2- نامه به رياست سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور در تاريخ 18/10/86

9- پي‌گيري و اقدام براي تأمين دو دستگاه ميني‌بوس و چهار دستگاه وانت مزدا جهت اياب و ذهاب گروه‌هاي آموزشي جيرفت:

            1- نامه به سرپرست وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 17/10/86

            2- نامه به رياست سازمان آموزش و پرورش استان كرمان تاريخ 18/10/86

10- پي‌گيري و اقدام براي تأمين 5 دستگاه دوربين فيلمبرداري و عكاسي جهت استفاده‌ي روابط عمومي آموزش و پرورش جيرفت:

            1- نامه به سرپرست وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 17/10/86

            2- نامه به معاون برنامه‌ريزي و منابع انساني وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 18/10/86

2-4- حل مشكل استخدام حق‌التدريسي‌ها :

1- پي‌گيری و اقدام برای درخواست حق التدريسي هاي جيرفتي مبني بر لغو شرط آزمون ادواري براي استخدام آنها:

- سه نامه به وزير آموزش وپرورش در تاريخ هاي 17/5/83 ، 18/5/83 و 4/2/85

2- پي‌گيري و اقدام براي استخدام رسمي جمعي از مربيان حق‌التدريس شاغل در مقطع پيش‌دبستاني شهرستان جيرفت:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 21/1/85

3- پي‌گيري و اقدام براي استخدام گروهي از معلمان شاغل در مقطع پيش‌دبستاني منطقه رودبار جيرفت:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 10/11/84

4- پي‌گيري و اقدام براي حل مشكل استخدامي جمعي از معلمان حق‌التدريسي منطقه محروم جنوب استان كرمان:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 27/8/85

5- پي‌گيري و اقدام براي استخدام جمعي از معلمان شاغل به صورت نيروي آزاد و ساعتي در مدارس غيردولتي جيرفت:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 19/9/86

2-5- كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان :

- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكلات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان جيرفت:

1-          يك نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 25/3/83

2-    يك نامه به استاندار كرمان در تاريخ 4/2/84

3- بهداشت

3-1- تجهيز و رفع نواقص بيمارستان‌هاي منطقه :

1- پي‌گيری و اقدام برای رفع نواقص بيمارستانهاي منطقه جيرفت و عنبرآباد ازجمله: الف) عدم وجود پزشك متخصص جراحي مغز و اعصاب، ب) كمبود نيروي استخدامي رسمي در رده هاي پرستاري و تكنسين اتاق عمل و تكنسين بيهوشي، ج) فقدان آمبولانس هاي مناسب در بيمارستان امام خميني جيرفت، د) عدم پرداخت بموقع مطالبات بيمارستانهاي منطقه:

-    يك نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 29/4/83 و يك نامه به معاونت حقوقي و امورمجلس وزارت مزبور در تاريخ 3/5/83

2- پي‌گيری و اقدام برای رفع مشكلات عديده درماني و بهداشتي جيرفت:

1-          سه نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 3/5/83 ، 11/5/84 و 26/5/84

2-          نامه مشترک با امام جمعه و فرماندار جيرفت به وزير رفاه و تأمين اجتماعي در تاريخ 18/10/84

3-         نامه به رئيس شبكه بهداشت و درمان جيرفت در تاريخ 7/4/83

3- پي‌گيری و اقدام برای تجهيز بيمارستان امام خميني جيرفت و اورژانس آن و پر بودن انبارهاي هلال احمر:

            - نامه به رياست جمهوري در تاريخ 13/6/84

4- پي‌گيری و اقدام برای تأمين آمبولانس هاي مورد نياز شبکه بهداشت جيرفت و عنبرآباد:

            1- نامه به وزير بهداشت در تاريخ 14/10/84

            2- تذکر به وزير بهداشت در تاريخ 23/9/84

            3- نامه به معاون امور مجلس وزارت بهداشت در تاريخ 10/5/84

5- پي‌گيری و اقدام برای تجهيز مراکز بهداشتي بين جاده اي جيرفت – درب بهشت:

            1- نامه به وزير بهداشت در تاريخ 7/10/84

            2- پيگيري مجدد نامه بالا در ملاقات حضوري تاريخ 14/10/84

6- پي‌گيری و اقدام برای تأمين سه ميليارد ريال اعتبار جهت بازسازي بيمارستان آيت اله کاشاني جيرفت:

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 14/10/84

7- پي‌گيری و اقدام برای اجراي پروژه اتوماسيون بيمارستان امام خميني جيرفت و بيمارستان کهنوج:

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 21/1/85

8- پي‌گيری و اقدام برای: الف) راه اندازي بخش راديولوژي درمانگاه تأمين اجتماعي جيرفت، ب) واگذاري خودرويي مناسب به اين درمانگاه:

-    يك نامه به وزير رفاه و تأمين اجتماعي در تاريخ 29/10/83 و يك نامه مديركل امورمجلس سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ 23/1/84

9- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكل خلاء وجودي متخصصين مورد نياز منطقه:

1-          نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 8/7/83

2-          تذکر به وزير بهداشت در تاريخ 13/7/84

3-          نامه به معاونت سلامت وزارت بهداشت در تاريخ 13/7/84

4-          نامه به رئيس شبكه بهداشت و درمان جيرفت در تاريخ 19/7/83

10- پي‌گيري و اقدام براي رفع كمبود متخصص در منطقه و احداث بيمارستان‌هاي جديد:

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 5/6/86

11- پي‌گيري و اقدام براي تخصيص پست جديد جهت استخدام پرستار مورد نياز بيمارستان‌هاي جيرفت:

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 16/7/86

12- پي‌گيري و اقدام براي تخصيص اعتبار جهت افزايش ظرفيت مركز درمان بستر عنبرآباد:

            - نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 25/1/86

13- پي‌گيري و اقدام براي رفع مشكلات عديده بيمارستان امام خميني جيرفت:

            1- دو نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ‌هاي 3/7/85 و 16/4/86

            2- تذكر به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 17/12/85

14- پي‌گيري و اقدام براي تأمين كتب تخصصي بيمارستان امام خميني ره جيرفت:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 11/2/86

15- پي‌گيری و اقدام برای تأمين اعتبار مورد نياز براي تکميل و تجهيز آزمايشگاه ساختمان انتقال خون جيرفت:

            1- نامه به رياست جمهوري در تاريخ 26/9/84

            2- تذکر به وزير بهداشت در تاريخ 23/9/84

            3- نامه به مديرکل پايگاه انتقال خون کرمان در تاريخ 17/9/84

16- پي‌گيری و اقدام برای اصلاح چارت سازماني بيمارستان امام خميني جيرفت و ايجاد پست سازماني بر اساس تخت فعال فعلي:

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 14/10/84

17- پي‌گيری و اقدام برای تأمين و اعزام چشم پزشک متخصص جهت مناطق جيرفت، عنبرآباد، کهنوج و ... :

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 14/10/84

18- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «استاندار کرمان: استان کرمان مشکل فضاي درماني و تجهيزات ندارد»:

            - نامه به استاندار کرمان در تاريخ 12/2/85

19- پي‌گيری و اقدام برای تأمين خودرو براي پزشكي قانوني جيرفت:

-              يك نامه به رياست پزشكي قانوني كشور در تاريخ 7/11/83

20- پي‌گيري و اقدام براي رفع مشكلات بيمه‌اي بيماران بيمارستان امام خميني جيرفت:

            - نامه به رياست سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ 23/5/85

21- پي‌گيری و اقدام در خصوص تقاضاي مدير شبکه بهداشت جيرفت مبني بر: پرداخت هزينه هاي درماني مربوط به زلزله بم:

            1- نامه به وزير بهداشت در تاريخ 14/10/84

            2- نامه به معاون امور مجلس وزارت بهداشت در تاريخ 17/10/84

22- پي‌گيری و اقدام برای تأمين يك دستگاه ميني بوس كولردار براي مؤسسه خيريه حضرت ثامن الائمه (ع) جيرفت:

     - دو نامه به وزير صنايع و معادن در تاريخ هاي 21/2/84 و 20/10/84

3-2- احداث خانه‌ي بهداشت :

1- پي‌گيری و اقدام برای احداث خانه بهداشت در روستاي قنات نوبلوك:

-              يك نامه به رياست مركز بهداشت جيرفت در تاريخ 3/4/83

2- پي‌گيری و اقدام برای احداث خانه بهداشت در بهرام آباد، آبگرم، خليل آباد و محمودآباد:

-              يك نامه به رياست مركز بهداشت جيرفت در تاريخ 7/4/83

3- پي‌گيری و اقدام برای احداث خانه بهداشت در روستاي نورآباد:

- يك نامه به رياست مركز بهداشت جيرفت در تاريخ 7/4/83

4- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگي به وضعيت نامناسب بهداشت در روستاي حسين آباد و آبشور:

يك نامه به رياست مركز بهداشت جيرفت در تاريخ 26/3/83

3-3- رسيدگي به وضعيت بهداشتي و درماني :

1- پي‌گيري و اقدام براي رفع اختلال به‌وجودآمده در اعزام بيماران توسط آمبولانس‌ها، به جهت اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين:

            - دو نامه‌ي مشترك به وزير نفت و وزير بهداشت در تاريخ‌هاي 15/5/85 و 23/5/86

2- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «46 نفر بر اثر تصادفات رانندگي در بيمارستان جيرفت بستري شدند»:

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 3/2/85

3- پي‌گيری و اقدام برای ايجاد تمهيدات لازم جهت آمادگي با بيماري آنفلوانزاي مرغي:

            - نامه به رياست شبکه بهداشت جيرفت و رياست شبکه بهداشت عنبرآّباد و رياست مرکز بهداشت جيرفت و عنبرآباد در تاريخ 25/11/84

4- پي‌گيری و اقدام برای بررسي علت فوت تعدادي از بيماران جيرفتي:

-              يك نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 25/5/83

5- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر اينكه: به لحاظ شيوع بيماري اسهال و استفراغ روزانه 17 نفر از اهالي جيرفت بستري مي شوند:

1-          يك نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 26/8/83

2-          تذكر به وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در تاريخ 30/8/83

6- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي مبني بر اينكه: «جيرفت بعد از كرمان رتبه دوم را در استان به لحاظ داشتن مبتلايان به ويروس HIV داراست»:

-              دو تذكر به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ هاي 8/10/83 و 15/12/83 و همچنين سوال از وزير در تاريخي ديگر

7- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگی به علت مرگ يكي از بيماران تصادفي در بيمارستان امام (ره) جيرفت:

-              يك نامه به معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت در تاريخ 24/2/84

8- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «بيش از 13 تن مواد غذايي فاسد در جيرفت كشف شد»:

            - نامه به فرماندار جيرفت در تاريخ 2/4/86

9- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «فروش داروهاي غيرمجاز مسئولين شهرستان جيرفت را نگران كرده است»:

            - نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 1/12/85

10- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «جيرفت رتبه دوم آلودگي به بيماري ايدز در سطح استان كرمان را دارد»:

            - نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 8/9/85

11- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر فارس مبني بر: «اپيدمي جهاني آنفلونزاي پرندگان 20ميليون نفر را در ايران مبتلا مي‌كند»:

            - نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 14/12/85

12- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر سايت آفتاب مبني بر: «هيچ پزشکي داوطلب خدمت در مناطق محروم نيست»:

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 18/12/84

13- پي‌گيری و اقدام در خصوص خاصيت پزشكي و خواص طبي چشمه هاي جوشان منطقه ديمند:

-              دو نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ هاي 23/10/83 و 24/12/83

14- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: « بيماري اسهال و استفراغ در جيرفت شيوع پيدا كرده است»:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 15/8/85

15- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «گلخانه‌ها در عنبرآباد بهداشت شهروندان را به مخاطره انداخته‌اند»:

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 26/8/86

3-4- وضعيت زندان جيرفت :

1- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكلات بهداشتي ناشي از دفع غيربهداشتي فاضلاب زندان جيرفت:

دو نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ هاي 9/10/83 و 27/11/83

2- پي‌گيري و اقدام براي رفع مشكل فاضلاب زندان جيرفت:

            1- نامه به رياست قوه قضائيه در تاريخ 9/10/83

            2- دو نامه به وزير دادگستري در تاريخ‌هاي 3/7/85 و 6/4/86

3- پي‌گيری و اقدام برای انتقال ساختمان زندان جيرفت به خارج از شهر:

      - يك نامه به معاون اول قوه قضائيه در تاريخ 4/2/84

4- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «31 نفر به دليل جرائم غيرعمد در ندامتگاه جيرفت به سر مي‌برند»:

          - نامه به دادستان جيرفت در تاريخ 1/5/86

3-5- احداث بيمارستان‌ها و مراكز درماني جديد در منطقه :

1- پي‌گيری و اقدام برای احداث بيمارستان در عنبرآباد:

            1- نامه به رياست جمهوري در تاريخ 4/10/84

            2- تذکر به وزير بهداشت در تاريخ 15/1/85

2- پي‌گيری و اقدام برای احداث بيمارستان تأمين اجتماعي عنبرآباد:

            - نامه به وزير رفاه و تأمين اجتماعي در تاريخ 18/10/84

3- پي‌گيری و اقدام برای تأسيس مركز MRI در جيرفت:

1-          نامه به معاونت سلامت وزارت بهداشت در تاريخ 18/2/85

2-          يك نامه به معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت در تاريخ 28/10/83

4- پي‌گيری و اقدام برای : الف) احداث بيمارستان در شهرستان عنبرآباد، ب) تجهيز بيمارستان هاي جيرفت به نيازهاي مبرم بعد از وقوع حوادث غيرمترقبه اي چون زلزله:

-              تذكر به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 27/10/83

5- پي‌گيري و اقدام براي تأمين اعتبار جهت احداث مجتمع امدادي هلال‌احمر در جيرفت:

            - نامه به رياست ستاد حوادث غيرمترقبه كشور در تاريخ 19/4/85

6- پي‌گيری و اقدام برای احداث ساختمان پزشكان در عنبرآباد:

-              يك نامه به استاندار كرمان در تاريخ 23/9/83

3-6- مشكلات اداري كادر درماني شاغل در بيمارستان‌هاي منطقه :

1- پي‌گيری و اقدام برای حل مشکل استخدامي کادر پرستاري بيمارستان امام خميني جيرفت:

            - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 14/10/84

2- پي‌گيری و اقدام برای پرداخت مطالبات و حقوق معوقه كاركنان مركز بهداشت جيرفت:

1-          تذكر به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 16/8/83

2-          يك نامه به معاون حقوقي و امورمجلس وزارت بهداشت درتاريخ 24/12/83

3- پي‌گيری و اقدام برای برگزاري انتخابات نظام پزشكي جيرفت در محيطي سالم:

-              يك نامه به فرماندار جيرفت درتاريخ 7/11/83

4- پي‌گيری و اقدام برای: الف)رسيدگي به وضعيت مديريتي رياست دانشگاه علوم پزشكي كرمان، ب)حل مشكلات حقوق و استخدام كاركنان قراردادي مراكز بهداشت جيرفت و عنبرآباد:

-              تذكر به وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي درتاريخ 10/6/83

5- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكلات شاغلين در شركت خدماتي نوانديشان سبز كرمان:

-              يك نامه به معاونت حقوقي و امورمجلس وزارت بهداشت

6- پي‌گيری و اقدام درخصوص درخواست بهورزان شاغل در مركز بهداشت جيرفت مبني بر بهره مندي از حقوق برابر با پرسنل ستادي:

-              يك نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 24/4/83

3-7- جمعيت هلال احمر :

1- پي‌گيری و اقدام برای ايجاد شعبه جمعيت هلال احمر در عنبرآباد:

            - نامه به مديرکل جمعيت هلال احمر در تاريخ 30/11/84

2- پي‌گيري و اقدام براي تصويب طرح پايگاه بزرگ امدادي جنوب استان كرمان، در شهرستان جيرفت:

            - سه نامه به رياست ستاد حوادث غيرمترقبه كشور در تاريخ‌هاي 19/4/85 ، 10/7/85 و 24/7/85

3- پي‌گيري و اقدام براي ادامه فعاليت خوابگاه دانش‌آموزي جمعيت هلال‌احمر جيرفت:

            - نامه به رياست جمعيت هلال‌احمر در تاريخ 14/6/85

4- ورزش و تربيت بدني

1- پي‌گيری و اقدام برای رفع مشكلات عديده ورزشي جيرفت و عنبرآباد:

1- دو تذكر به رئيس جمهور در تاريخ های 26/5/83 و 6/7/84

2- نامه به رياست سازمان تربيت‌ بدني در تاريخ 24/2/86

3- نامه به معاون امور استان‌هاي سازمان تربيت بدني در تاريخ 30/2/86

2- پي‌گيری و اقدام برای احداث ورزشگاه در عنبرآباد:

            1- نامه به رياست جمهوري در تاريخ 4/10/84

            2- نامه مشترک با امام جمعه و فرماندار عنبرآباد به رياست دفتر مناطق محروم کشور در تاريخ 8/10/84

3- پي‌گيری و اقدام برای احداث سالن هاي چندمنظوره در مراکز دهستان هاي منطقه:

            - نامه مشترک با امام جمعه و فرماندار جيرفت به رياست دفتر مناطق محروم کشور در تاريخ 18/10/84

4- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «استاندار کرمان بر لزوم توجه بيشتر به ورزش تأکيد کرد»:

            - نامه به رياست جمهوري در تاريخ 16/7/84

5- پي‌گيری و اقدام برای رفع نواقص ورزشي شهر درب بهشت (پي‌گيري درخواست شوراي شهر درب بهشت) :

- يك نامه به مديركل تربيت بدني استان كرمان در تاريخ 27/4/83

6- پي‌گيری و اقدام برای رفع نواقص ورزشي منطقه:

- يك نامه به معاون حقوقي و امورمجلس سازمان تربيت بدني در تاريخ 8/10/83

7- پي‌گيری و اقدام برای تأمين امكانات ورزشي براي روستاي كرگوئيه:

 - يك نامه به رياست تربيت بدني جيرفت در تاريخ 7/4/83

8- پي‌گيري و اقدام براي حل مشكلات هيأت كاراته جيرفت:

            1- نامه به رياست سازمان تربيت بدني در تاريخ 24/2/86

            2- نامه به معاون امور استان‌هاي سازمان تربيت بدني در تاريخ 30/2/86

9- پي‌گيري و اقدام براي مساعدت مالي به هيأت فوتبال جيرفت:

            1- نامه به رياست سازمان تربيت بدني در تاريخ 24/2/86

            2- نامه به معاون توسعه مديريت و منابع سازمان تربيت بدني در تاريخ 30/2/86

10- پي‌گيري و اقدام براي رفع نواقص هيأت بوكس جيرفت:

            1- نامه به معاون سازمان تربيت بدني در تاريخ 2/2/86

            2- نامه به رياست هيأت بوكس كشور در تاريخ 29/1/86

            3- نامه به دبير فدراسيون بوكس كشور در تاريخ 29/1/86

11- پي‌گيري و اقدام در خصوص اظهار آمادگي بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري براي احداث مجموعه ورزشي 15هزار نفري در جيرفت:

            - نامه به رياست سازمان تربيت بدني در تاريخ 6/3/86

12- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «ورزشكاران جيرفتي به دليل نبود حمايت مالي قادر به شركت در مسابقات نيستند»:

            - نامه به مديركل تربيت بدني استان كرمان در تاريخ 22/6/86

13- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «كاراته‌كاهاي جيرفتي قادر به شركت در مسابقات بين‌المللي نيستند»:

            - نامه به رياست سازمان تربيت بدني كشور در تاريخ 15/7/86

14- پي‌گيری و اقدام برای ساخت و راه اندازي زمين فوتبال روستاي جهادآباد شهرك شهيد سالاري:

  - يك نامه به رياست تربيت بدني جيرفت در تاريخ 7/4/83

15- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «تربيت بدني جيرفت با كمبود اعتبار مواجه است»:

            - نامه به رياست سازمان تربيت بدني در تاريخ 20/9/86

16- پي‌گيری و اقدام برای: الف: اتمام مجموعه ورزشي کارگران جيرفت، ب: توزيع اعتبارات مشاغل زودبازده بر اساس تعداد و شرايط تحصيلي متقاضيان، ج: استفاده کارگران بخش کشاورزي از مزاياي ماده 148 قانون کار:

            - نامه مشترک با فرماندار و امام جمعه جيرفت به وزير کار در تاريخ 19/10/84

17- پي‌گيري و اقدام براي تأمين بودجه جهت تكميل پروژه مجموعه ورزشي كارگران جيرفت:

            - نامه به وزير كار در تاريخ 6/6/85

5- مسكن

5-1- تأمين مسكن كارمندان و ... :

1- پي‌گيري و اقدام براي ارتقاء اداره‌ي مسكن جيرفت به اداره‌ي كل:

            - نامه به وزير مسكن در تاريخ 30/5/86

2- پي‌گيری و اقدام برای ساخت مجتمع هايي مسکوني جهت اسکان کپرنشينان حاشيه جاده هاي عنبرآباد:

            - نامه به وزير مسکن در تاريخ 14/10/84

3- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «3200 واحد كپري در بخش مركزي عنبرآباد وجود دارد»:

            - نامه به وزير مسكن در تاريخ 17/6/86

4- پي‌گيري و اقدام براي اختصاص بودجه‌ي لازم جهت بازسازي ساختمان، حصار و منازل سازماني متعلق به فرماندهي انتظامي بخش ساردوئيه، از محل اعتبار مصوب سفر رياست محترم جمهوري:

            - نامه به استاندار كرمان در تاريخ 24/9/86

5- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكل كاركنان عضو تعاوني مسكن شركت برق منطقه اي جيرفت:

1- سه نامه به وزير مسكن و شهرسازي در تاريخ های 26/11/83 ، 1/3/84 و 23/6/85

2- نامه به معاون امور مجلس رياست جمهوري در تاريخ 1/6/84

3- تذکر به وزير مسکن و شهرسازي در تاريخ 21/4/84

4- نامه به مدير كل مسكن و شهرسازي استان كرمان در تاريخ 22/5/83

6- پي‌گيری و اقدام برای مساعدت براي خريد زمين جهت تعاوني مسكن كاركنان تربيت بدني جيرفت:

- يك نامه به رياست مسكن و شهرسازي جيرفت در تاريخ 9/4/83

7- پي‌گيري و اقدام براي تأمين مسكن براي روحانيون مستقر در جيرفت و عنبرآباد:

            - نامه به وزير مسكن و شهرسازي در تاريخ 3/7/85

8- پي‌گيري و اقدام براي تأمين مسكن براي پرسنل فرودگاه جيرفت:

            - نامه به رياست سازمان مسكن و شهرسازي استان كرمان در تاريخ 5/7/85

9- پي‌گيري و اقدام براي تأمين اعتبار لازم جهت ساخت و ساز مسكن براي اهالي روستاهاي باب‌دراز، كهنوج سادات و سه‌دران:

            - نامه به مديركل ستاد حوادث غيرمترقبه‌ي كشور در تاريخ 29/5/86

10- پي‌گيري و اقدام براي تجديدنظر در قيمت زمين‌هاي واگذارشده به جمعي از اهالي روستاي دولت‌آباد اسفندقه:

            - نامه به رياست بنياد مسكن جيرفت در تاريخ 4/9/86

11- پي‌گيري و اقدام براي بازسازي منازل اهالي روستاي قنات‌نو:

            - نامه به رياست بنياد مسكن جيرفت در تاريخ 5/9/86

12- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «کمبود و گراني سيمان ساخت و ساز را در جيرفت متوقف کرده است»:

            - نامه به وزير بازرگاني در تاريخ 22/6/84

13- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «امسال 1400 واحد روستايي در شهرستان جيرفت كپرزدايي مي‌شوند»:

            - نامه به وزير مسكن و شهرسازي در تاريخ 7/3/86

14- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «اعتبارات مسكن روستايي در شهرستان جيرفت 79 درصد كاهش يافته است»:

            - نامه به وزير مسكن و شهرسازي در تاريخ 29/1/86

15- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايسنا مبني بر: «اعتبار كپرزدايي شهرستان جيرفت بسيار ناچيز است»:

            - نامه به رياست بنياد مسكن كشور در تاريخ 28/8/86

5-2- تأسيس اداره‌ي مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن در عنبرآباد :

1- پي‌گيری و اقدام برای تأسيس اداره مسکن و شهرسازي در عنبرآباد:

            - نامه به وزير مسکن در تاريخ 4/11/84

2- پي‌گيری و اقدام برای ايجاد شعبه بنياد مسکن در عنبرآباد:

            - سه نامه به رياست بنياد مسکن در تاريخ 14/10/84 و 4/11/84 و 23/5/85

6- عشاير منطقه

6-1- اسكان عشاير :

1- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگي به وضع معيشتي و اسكان عشاير ايل طياري:

            - يك نامه به استاندار كرمان در تاريخ 29/4/83

2- پي‌گيري و اقدام براي اسكان عشاير ايل اميري كچمي:

          - نامه به رئيس سازمان امور عشايري ايران در تاريخ 26/8/86

3- پي‌گيري و اقدام براي اسكان عشاير منطقه‌ي فتح‌آباد بلوك:

          - نامه به رئيس سازمان امور عشايري ايران در تاريخ 28/8/86

4- پي‌گيري و اقدام براي اسكان عشاير و تأمين آب شرب جهت جمعي از عشاير بومي شهرستان‌هاي جيرفت و عنبرآباد:

          - نامه به رياست سازمان امور عشايري ايران در تاريخ 21/9/86

6-2- افزايش سهميه‌ي آرد منطقه :

1- پي‌گيری و اقدام برای افزايش سهميه آرد مورد نياز مردم جنوب استان کرمان از 10 کيلوگرم در هر ماه به 15 کيلوگرم:

            1- نامه به وزير بازرگاني در تاريخ 29/3/85

            2- تذکر به وزير بازرگاني در تاريخ 2/3/85

            3- نامه به معاون امور مجلس وزارت بازرگاني در تاريخ 23/5/85

2- پي‌گيري و اقدام براي افزايش سهميه آرد عشايري:

            - نامه به                          در تاريخ 16/8/85

7- خانواده‌ي مكرم شهدا و ايثارگران

1- پي‌گيري و اقدام براي تأمين چادر مشكي، برنج و روغن براي خانواده‌هاي شهداي جيرفت و عنبرآباد:

            1- نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 24/11/85

            2- نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 26/2/85

            3- چهار نامه به وزير بازرگاني در تاريخ‌هاي 16/12/84 ، 26/11/85 ، 18/1/86 ، 15/2/86 و 2/5/86

            4- نامه به معاون امور مجلس وزارت بازرگاني در تاريخ 21/5/86

            5- نامه به معاون پشتيباني و تحول اداري معاون اجرايي رياست جمهوري در تاريخ 30/2/86

2- پي‌گيري و اقدام براي ساماندهي گلزار شهداي جيرفت:

            1- نامه به رياست سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران در تاريخ 11/7/85

            2- نامه به استاندار كرمان در تاريخ 13/10/85

8- كميته‌ي امداد امام خميني ره

1- پي‌گيری و اقدام برای تأمين رايانه براي کميته امداد جيرفت:

            1- نامه به معاون امور مجلس کميته امداد در تاريخ 8/12/84

            2- نامه به معاون امور مجلس وزارت نفت در تاريخ 15/12/84 و 21/11/85 (نامه‌ي مذكور در خصوص كميته‌هاي امداد عنبرآباد و بلوك نيز بوده است)

2- پي‌گيری و اقدام در خصوص تقدير و تشکر از آقايان گيلاني (رياست شاخه جيرفت)، صباحي (رياست شاخه عنبرآباد) و اميري (رياست شاخه بلوک):

            - نامه به معاون امور مجلس کميته امداد در تاريخ 11/5/84

3- پي‌گيری و اقدام در خصوص درخواست شاغلين در كميته امداد جيرفت مبني بر پرداخت حقوق و مزاياي آنان مطابق شاخص هاي مناطق محروم:

1- يك نامه به رئيس دفتر مقام معظم رهبري در تاريخ  7/4/83

2- يك نامه به نماينده مقام معظم رهبري در كميته امداد در تاريخ 7/4/83

4- پي‌گيري و اقدام براي تأسيس كميته امداد جنوب استان كرمان به مركزيت جيرفت:

            - نامه به رياست كميته امداد در تاريخ 7/12/85

5- پي‌گيري و اقدام در خصوص تقدير و تشكر از رياست كميته امداد جيرفت و پرسنل آن:

            - نامه به رياست كميته امداد در تاريخ 7/12/85

6- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به عملكرد مسئول كميته‌ امداد شاخه‌ي خاتون‌آباد:

            - نامه به مديركل كميته امداد امام خميني ره استان كرمان در تاريخ 15/7/86

7- پي‌گيري و اقدام براي تأمين پوشاك مناسب جهت دانش‌آموزان مدرسه راهنمايي شبانه‌روزي حضرت رقيه (س):

            - نامه به رياست كميته امداد در تاريخ 4/10/85

9- جذب مساعدت مالي جهت كمك به مستمندان

1- پي‌گيری و اقدام برای كمك به مستمندان جيرفتي و عنبرآبادي:

1- چهار نامه به رئيس جمهور در تاريخ هاي 23/3/83 ، 16/6/83 ، 4/10/84 و 7/6/85

            2- نامه به رياست مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 4/4/85

3- نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 24/10/85

4- دو نامه به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ هاي 23/8/84 و 5/10/84

            5- نامه به معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در تاريخ 3/11/83

            6- نامه به مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران در تاريخ 9/8/86

2- پي‌گيري و اقدام براي مساعدت به كميته‌هاي شاخه‌هاي امداد جيرفت، عنبرآباد و بلوك جهت كمك به محرومان:

            1- دو نامه به سرپرست وزارت صنايع در تاريخ‌هاي 7/8/86 و 20/8/86

            2- نامه به معاون مالي و اقتصادي سازمان توسعه و نوسازي معادن در تاريخ 8/8/86

3- پي‌گيري و اقدام براي تخصيص اعتبار لازم به منظور رفع مشكلات مالي مردم محروم منطقه:

            - نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 28/7/86

4- پي‌گيري و اقدام براي تأمين 500 قطعه چادر مشكي جهت اهداء به دانش‌آموزان دختر بي‌بضاعت جيرفت و عنبرآباد:

            - نامه به رياست كميته امداد امام خميني ره در تاريخ 23/7/86

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...