تابوت مردک شرابخوار و محشور با رقاصه های تقریباً برهنه  را که در زیر پاهای لخت زنان آنچنانی قرار گرفته است، می‌بوسد و برای رفیق شفیق خودش هوگوچاوز کذایی که دوست جون جونی صدام، و قذافی و امثال آن دو بود، زیارتنامه می‌خواند و در همان حال می‌خواهد جهان را اداره کند و امام زمان علیه السلام را صدا می زند. راستی راستی که ما چقدر بدبخت هستیم که مشایی، بقایی، و این آدم هشت سال با روح و روان و آرمان جامعه ما بازی کردند و به سخره گرفتند. این هشت سال هم بدتر از آنها به نوعی و روشی دیگر، ما را بازیچه قرار داده اند. "ز که نالیم که از ماست که برماست." از بس عشقی و گتره ای رآی داده و می‌دهیم. 
 
قلم و بیان زادسرجیرفتی, [۲۳.۱۰.۱۷ ۱۲:۴۱]
...
https://www.instagram.com/p/Balb2Gbh-NR/
...
طلبه بسیجی 
علی زادسرجیرفتی؛
تهران - مرکز، نه پایتخت ایران 
اول آبان ۱۳۹۶