پرسش و پاسخ/

وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر چیست؟

درباره وظایف قانونی زن و شوهر نسبت به یکدیگر توضیحاتی دهید و این که مرد همسرش را به چه کارهایی می تواند مجاب کند؟

پاسخ اجمالی

پرسش

درباره وظایف قانونی زن و شوهر نسبت به یکدیگر توضیحاتی دهید و این که مرد همسرش را به چه کارهایی می تواند مجاب کند؟

پاسخ اجمالی

زندگی زناشویی قوام، تحکیم و استمرارش به محبت، دوستی، تفاهم، احترام متقابل و به رسمیت شناختن و رعایت حقوق همدیگر است. دین اسلام برای آن که محیط و اجتماع کوچک خانواده قوام پیدا کند و تداوم یابد، برای هر یک از زن و شوهر حقوقی در نظر گرفته و در مقابل این حقوق وظایفی را نیز برای آنان تعیین کرده است؛ چرا که خداوند هر جا حقی در نظر گرفته، تکلیفی را هم مقرر نموده است. در این مقال به مناسبت پرسش از وظایف زنان در برابر مردان، برخی از مهم ترین وظایف شرعی و قانونی زن در برابر شوهر، یا به تعبیر دیگر حقوق مردان نسبت به زنان را بیان می کنیم:

۱٫ پذیرش ریاست شوهر: اگر در زندگی زناشویی و خانوادگی مشکلی و مسئله ای پیش آمد، حل آن با نظر نهایی شوهر است،‌ البته این وظیفه ی شوهر، نباید خارج از حسن معاشرت و معاضدت،‌ شرع و قانون باشد و باعث سوء استفاده ی شوهر شود .

۲٫ تمکین زن نسبت به مرد: زن باید در نزدیکی جنسی و دیگر بهره های شهوی مرد با او ، حالت پذیرش و آمادگی در حد توانایی جسمی و روحی، بنابر انتظار عرف داشته باشد. مگر این که دارای عذر شرعی و قانونی مثل عادت زنانگی، مریضی و … باشد.

۳٫ تبعیت از مرد در محل اقامتگاه و مسکن، مگر این که این اختیار را شوهر به زن واگذار کرده باشد و یا خلاف شأن اجتماعی زن باشد و یا ضرر جانی و جسمی برای زن داشته باشد.

۴٫ تبعیت از مرد، در خروج از منزل و ورود دیگران به منزل،‌ در حد عرف، مگر این که برای انجام تکالیف دینی مثل حج واجب و یا برای انجام مداوا، یا ماندن در خانه ضرر جانی، بدنی و شرافتی، ‌برای زن وجود داشته باشد.

۵ . تبعیت از مرد در اصل شاغل بودن و نوع شغل، در صورتی که خلاف انتظار عرف زمان، مکان و موقعیت و جنسیت زن و مرد باشد.

پاسخ تفصیلی

ذات حق تعالی زن و مرد را از جهت جسمی و روحی به گونه ای آفرید که بدون هر یک نه پیدایش و بقای آنان امکان پذیر است و نه نیازهای جسمی و روحی هر یک، بدون دیگری به طور کامل بر آورده می شود و نه تکامل روحی و دینی هر یک به صورت فردی و اجتماعی امکان پذیر می باشند. گویا هر یک پاره ای از یک موجود کامل اند و بدون هم ناقص و نسبت به هم مکمل اند [۱].

خدای متعال با توجه به آفرینش آن چنانی زن و مرد و تفاوت های روحی و جسمی آن دو، حقوق و تکالیف [۲] زناشویی و خانوادگی خاصی به صورت مشترک و خاص برای هر یک قرار داده است تا تأمین کننده ی نیازهای دنیوی و اخروی هر یک به صورت کامل باشد.

این حقوق و تکالیف از سه نگاه: فقهی [۳] ، اخلاقی [۴] ، حقوقی [۵] مد نظر عالمان دین بوده است که در این جا چون سؤال از وظایف حقوقی زن در قبال شوهر است و از آن جا که وظایف اخلاقی هم روح، مکمل و ضامن وظایف قانونی اند [۶] ، و وظایف فقهی هم فرق چندان زیادی با وظایف حقوقی و قانونی زن ندارد، به اختصار به بیان این حقوق و تکالیف از نظر اخلاقی و حقوقی می پردازیم.

بخش اوّل، وظایف اخلاقی:

وظایف اخلاقی زن به زبان روایات در دو بخش ارزش و اهمیت وظایف شوهر داری، و خود وظایف طرح می شود:

۱٫ ارزش و اهمیت شوهر داری:

الف) پیامبر (ص) فرمود: اگر سجده کردن برای غیر خدا جایز بود، هر آیینه به زن دستور می دادم که به شوهرش سجده کند.

ب) حق شوهر بر زن، از هر حق دیگری بیشتر و برتر است.

ج) جهاد زن، تحمل او بر آزارهای شوهر است.

د) زن نباید شوهرش را غضبناک کند و لو شوهرش او را آزرده باشد.

هـ) زنی که شوهرش از او ناراضی باشد، ‌اعمال او مورد قبول واقع نمی شود.

و) زنی که قدردان شوهرش نباشد، ثوابی برای اعمال او نیست. [۷]

۲٫ وظایف اخلاقی شوهرداری:

الف) زن نباید میل و نظر به غیر شوهرش داشته باشد و الاّ نزد خدا زنا کار محسوب می شود.

ب) زن باید پاسخ گوی نیازهای جسمی و بهره های شهوی مرد و لو در پشت پالان شتر باشد و هر بامداد و شامگاه در صورت درخواست مرد، خود را بر او عرضه کند و الاّ مورد لعن فرشتگان خواهد بود.

ج) زن بدون اجازه شوهرش، نباید روزه ی مستحبی بگیرد. بدیهی است این از باب مثال است و الاّ هر امر مستحبی این گونه خواهد بود.

د) طولانی شدن نماز زن، نباید مانع پاسخ گویی سریع نیازهای مرد باشد.

هـ) زن نباید، بدون اجازه ی شوهرش، چیزی ولو صدقه،‌ به کسی بدهد.

ح) زن بدون اجازه ی شوهرش، نباید از خانه بیرون برود و الاّ مورد لعن فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان رحمت و غضب خواهد بود [۸] .

ط) زن آرایش و نمایش برای شوهرش نماید و برای غیر شوهرش بوی خوش استفاده نکند و الاّ نماز او مورد قبول واقع نمی شود. [۹]

بخش دوم،وظایف حقوقی و قانونی:

وظایف حقوقی،‌ قانونی زن به دو صورت وظایف مشترک زن و مرد، و وظایف مختص زن بیان می شود:

الف) وظایف مشترک:

۱٫ حسن معاشرت: زن و مرد وظیفه دارند در زندگی مشترک خانوادگی و زناشویی، نسبت به هم خوش رفتار، خوش رو و خوش گو باشند و از هر گونه بدرفتاری، ترش روی و بدگویی دوری نمایند، مگر این که عذر شرعی، قانونی و عرفی داشته باشند.

۲٫ معاضدت (همکاری): زن و مرد باید در پیشبرد و تحکیم زندگی خانوادگی، همکاری و همراهی داشته باشند و معیار این همکاری هم بنابر انتظار عرف و فرهنگ زمان و مکان و موقعیت آن دو است. از باب نمونه،‌ اگر عرف خانه داری، بچه داری، شیردهی بچه را به عهده ی زن می داند و کارهای بیرون خانه را به عهده ی مرد می داند،‌هر دو در این امور محوله،‌ همکاری نمایند.

۳٫ تربیت فرزند: زن و مرد، هر دو موظف اند در حد توانایی و مقتضای عرف زمان و مکان و موقعیت در رشد و پرورش فرزند، کوشش نمایند.

۴٫ وفاداری: زن و مرد نباید رابطه ی نامشروع با فرد دیگری داشته باشند.

ب) وظایف مختص زن نسبت به مرد:

۱٫ پذیرش ریاست شوهر: اگر در زندگی زناشویی و خانوادگی مشکلی و مسئله ای پیش آمد، حل آن با نظر نهایی شوهر است،‌البته این وظیفه ی شوهر، نباید خارج از حسن معاشرت و معاضدت،‌ شرع و قانون باشد و باعث سوء استفاده ی شوهر شود .

۲٫ تمکین [۱۰] زن نسبت به مرد: زن باید در نزدیکی جنسی و دیگر بهره های شهوی مرد با او ، حالت پذیرش و آمادگی در حد توانایی جسمی و روحی، بنابر انتظار عرف داشته باشد. مگر این که دارای عذر شرعی و قانونی مثل عادت زنانگی، مریضی و … باشد.

۳٫ تبعیت از مرد در محل اقامتگاه و مسکن، مگر این که این اختیار را شوهر به زن واگذار کرده باشد و یا خلاف شأن اجتماعی زن باشد و یا ضرر جانی و جسمی برای زن داشته باشد.

۴٫ تبعیت از مرد، در خروج از منزل و ورود دیگران به منزل،‌ در حد عرف، مگر این که برای انجام تکالیف دینی مثل حج واجب و یا برای انجام مداوا، یا ماندن در خانه ضرر جانی، بدنی و شرافتی،‌برای زن داشته باشد.

۵٫ تبعیت از مرد در اصل شاغل بودن و نوع شغل، در صورتی که خلاف انتظار عرف زمان، مکان و موقعیت و جنسیت زن و مرد باشد.

تا این جا وظایف و مسئولیت زن در قبال شوهر به طور اختصار بیان شد. در ادامه به تناسب به صورت فشرده تعهدات شوهر در برابر زن بیان می شود.

بخش سوم، وظایف مردان در برابر زنان:

وظایف مرد نسبت به زن، در دو بخش وظایف اخلاقی، و وظایف حقوقی بیان می شود.

الف) وظایف اخلاقی از نظر روایات؛ در دو بخش ارزش رفتار نیکو با زنان، و الزامات رفتاری با آنان بیان می شود:

یک) ارزش رفتار نیکو با زنان:

۱٫ دوستی با زنان از اخلاق انبیا بود. [۱۱]

۲٫ اظهار دوستی با زنان، هرگز از یاد آنان نمی رود.

۳٫ گذشت و بخشش نسبت به زنان، اگر رفتار بدی را مرتکب شدند.

۴٫ خوش رویی و خوش رفتاری با زنان.

۵٫ بهترین مردان در نزد ذات حق تعالی،‌ کسی است که بهترین رفتار را با زنان خود داشته باشند.

۶٫ محبوب ترین مردان، کسی است که بیشترین نیکی را نسبت به زن خود نماید.

۷٫ ترس از ذات حق تعالی که مبادا، حق زن خود را به جا نیآورد.

د.) الزامات اخلاقی

۱٫ نگاه به زن به عنوان گل باشد نه خدمت کار، تا طراوت و شادابی آن حفظ شود و کاری فراتر از حد متعارف، از زن خواسته نشود.

۲٫ تهیه ی وسایل بیشتر و بهتر زندگی تزئینی، پوشاکی، خوراکی، به ویژه در ایام عید.

۳٫ مشورت با زن در امور مهمه ی زندگی.

۴٫ رعایت اخلاق و حقوق هم بستری با زن.

ب) وظایف حقوقی:

این وظایف به دو صورت مشترک و خصوصی می باشد، که قسم اوّل آن در وظایف حقوقی مشترک زن و مرد گذشت.

بخش چهارم، وظایف حقوقی مختص مرد نسبت به زن:

الف) وظایف مالی و پرداخت نفقه:

۱٫ تهیه ی غذا، در حد متعارف زمان، مکان و موقعیت متناسب زن.

۲٫ تهیه ی پوشاک، در حد متعارف زمان،‌ مکان و موقعیت متناسب زن.

۳٫ تهیه ی وسایل آرایشی و تزیینی، در حد متعارف زمان،‌ مکان و موقعیت متناسب زن.

۴٫ تهیه ی مسکن،‌ در حد متعارف زمان، مکان و موقعیت متناسب زن.

۵٫ تهیه ی لوازم منزل در حد متناسب زمان،‌ مکان و موقعیت متناسب زن.

۶٫ تهیه ی خدمتکار، اگر شأن اجتماعی و خانوادگی زن اقتضا دارد و یا اگر مریض است.

۷٫ مداوای بیماری زن،‌اگر زن مریض شد. [۱۲]

ب) وظایف زناشویی و هم بستری مرد، نسبت به زن.

قانون در این مورد ساکت است و به عبارت حسن معاشرت اکتفاء کرده است.

اما فقها در دو قسمت؛ به این بحث پرداخته اند:

۱٫ حق زن بر شوهر این است که اگر زن باکره است، پس از عروسی،‌هفت شب را نزد او بماند و اگر ثبیه باشد سه شب و پس از آن اگر دارای یک زن است،‌ باید هر چهار شب یک شب نزد او بماند و سه شب دیگر آزاد است و هر گاه دارای چند زن است. باید نزد هر یک شبی را از چهار شب بگذراند، [۱۳] و …

۲٫ نزدیکی جنسی: شوهر مکلف است، هر چهار ماه یک بار با زن خود نزدیکی جنسی نماید و این از حقوق زن محسوب می شود.

برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: ضوابط شرعی اشتغال بانوان، سؤال ۱۰۳۹.

 [۱] جزوه ی حقوق زن در اسلام، جلسه ی ۲۰۹، ص ۲۰۹۶، استاد مصباح یزدی.

[۲] بقره،۲۳۳؛ نساء،۴؛ نحل، ۷۲ و ۲۱ ؛روم و آیات دیگر قرآن مربوط به حقوق و تکالیف زن و مرد.

[۳] فقها و مراجع عظام، بحث حقوقی و وظایف زن را در باب احکام عقد دائم، کتاب نکاح مطرح کرده اند.

[۴] آنچه از وظایف اخلاقی که در این پاسخ ذکر شده است، روایاتی است که از معصومین (ع) رسیده است و همه این روایات از کتاب حلیة المتقین؛ باب چهارم، فصل ششم، در بیان حق زن و شوهر بر یکدیگر و احکام ایشان گرفته شده است.

[۵] در این جا لازم است فرق های احکام اخلاقی و قوانین حقوقی به طور مختصر ذکر شود: ۱٫ حکم اخلاقی به حکم عقل و دین می باشد، در حالی که وضع قانون، ‌توسط مقام صلاحیت دار مثل قوه ی مقننه، مجریه، قضائیه و یا هر مقام شایسته دیگر وضع می شود. ۲٫ احکام اخلاقی ناظر به روابط فرد با خدا، با خود و با دیگران است، ولی قوانین حقوقی ناظر به روابط فرد با دیگران در یک جامعه است. ۳٫ هدف نهایی اخلاق رسیدن به کمال انسانی و قرب به خداست؛ ولی هدف قانون تأمین مصالح دنیوی و نظم و ساماندهی زندگی آسوده و بی دغدغه است. ۴٫ احکام اخلاقی بیشترین توجه را به نیت و انگیزه دارند، ولی قوانین حقوقی به ظاهر عمل توجه دارند. ۵٫ قواعد اخلاقی دارای ارزش مثبت اند ولی قوانین حقوقی را به قصد ریا هم می توان انجام داد. ۶٫ احکام اخلاقی هم واجب و مستحب اند، ولی قوانین حقوقی همه الزامی اند. ۷٫ احکام اخلاقی ضامن اجرای درونی و اخروی دارد، ولی قوانین حقوقی قهر و تحمیل دولت است. رجوع شود به کتاب های فلسفه ی اخلاق و جزوی سلسله درس های معارف قرآن، جلسه ی ۱۷۷٫

[۶] همه ی مواد قانونی مورد استفاده در این پاسخ: از ماده ی ۱۱۱۲ تا ۱۱۱۷ قانون مدنی و قوانین دادرسی،‌ مربوط به این مواد می باشد که از کتاب حقوق مدنی؛ ج ۴، ص ۵؛ دکتر حسین امامی و کتاب حقوق خانواده، ج ۱، دکتر حسن صفایی و اسدالله امامی گرفته شده است.

[۷] مجلسی، حلیة المتقین، فصل۶، ص ۷۶ – ۷۷٫

[۸] یکی از فرق ها،‌ این که بنابر دیدگاه فقها زن می تواند برای انجام کارهای خانه از شوهر مزد بگیرد، ولی حقوقدانان یا حداقل عده ای می گویند: این جزو وظیفه ی معاضدت است و در انجام وظیفه نباید طلب مزد کرد، کتاب حقوق خانواده ، صفائی و امامی، ج۱ ،ص ۱۶۲٫

[۹] حلیة المتقین، فصل ۶، ص ۷۶ – ۷۹٫

[۱۰] در معانی تمکین عام و خاص، رجوع شود به کتاب حقوق مدنی،‌ص ۱۷۳٫

[۱۱] عروة الوثقی، مرحوم طباطبایی یزدی،‌ج ۲،‌کتاب نکاح، ص ۶۲۶٫

[۱۲] بیشتر فقها، این را از وظایف مرد نمی دانند ، کتاب حقوق مدنی، ص ۳۴۳٫

[۱۳] این دیدگاه‌ مشهور است در قبال دیدگاه دیگر که می گوید، معیار دوری نکردن است. همان ص ۴۴۶

=====

 

وظایف زن و شوهر در برابر يكديگر چيست؟

وظایف زن و شوهر

وظایفی که زن در قبال شوهر خودش دارد عبارتند از:

الف. عدم خروج از منزل مگر به اذن شوهر؛
ب. زن باید خود را براى هر لذتى که همسرش مى خواهد تسلیم نماید و بدون عذر شرعى از نزدیکى او جلوگیرى نکند؛[۱]
ج. پاک کردن خود از هر چیزى که باعث دور کردن شوهر از تمتعات جنسى است؛[۲]
د. عدم جواز صدقه دادن ، نذر کردن مگر به اذن شوهر ( از مال شوهر- در نذر و صدقه از مال خودش آزاد هست).[۳]

اگـر خـانـمـى مـطمئن باشد شوهرش با خروج از خانه او رضایت دارد مى تـوانـد از خـانـه خـارج شود، اگر چه از شوهر اجازه نگیرد. بنابراین مواردى که معمولا شوهر به زن اجازه مى دهد، مانند خروج براى کار یا خرید یا صله رحم با افراد خاصى و… زن مى تواند از منزل خارج شود. البته باید توجه داشت مواردى که زن شک دارد که شوهر اجازه مى دهد یا نه، حق ندارد بدون اذن شوهر از خانه خارج شود.

س . آیا زن مى تواند بدون اجازه شوهر به مسجد یا نماز جمعه یا به طور کلى به مجالس مذهبى برود؟
ج. اگر فرا گرفتن احکام شرعیه متوقف بر خارج شدن از خانه باشد، مى تواند خارج شود.[۴]
اگر شوهر رضایت نداشته باشد، بیرون رفتن حرام است.[۵]

به طور مثال اگر زن در منزل همواره داراى لباسهایى کثیف و رویى ژولیده بـاشـد و هـمیشه بوى غذا از او به مشام برسد و یا داراى اخلاقى تند و برخوردهاى غیر عـاطـفـى بـاشـد و یا چنان خود را با کار در خانه و یا در بیرون خسته کند که توان حتى صـحـبـت کـردن بـا شـوهـر را نداشته باشد، و یا خود را با بچه ها و چیزهاى دیگر چنان مشغول کند که اعتنایى به شوهر نداشته باشد، و یا چنان سردى از خود نشان دهد که هیچ رغـبـتـى براى مرد نسبت به او وجود نیاید و امثال آن ، همه و همه مواردى هستند که باعث مى شود زن ، واجب شرعى خود را ترک کند و نه فقط حکم ناشزه را پیدا کند، بلکه از داشتن یک زندگى شیرین و عاطفى محروم بماند.

س . اگـر مـردى از زن بخواهد فلان آرایش را برایش بنماید و یا فلان لباس را در منزل بپوشد، آیا زن باید حرف شنوی کند؟
ج. حرف شنوی زن از شوهر در امور مربوط به استمتاعات واجب است و امور مذکور اگر در این راستا باشد یا ترک آنها موجب نفرت شوهر شود،باید حرف شنوی کند و الا لازم نیست.[۶]

امّا وظایفی که مرد در قبال همسر خودش دارد عبارتند از:

الف: پرداختن نفقه ی زن: منظور از نفقه، هزینه هایی است كه برای زندگی متعارف و متعادل زن لازم است؛ مانند هزینه های غذا، لباس، و... نفقه از مسائل مهم و اساسی در فقه اسلامی است. این حق برای زن آن چنان مسلّم است كه اگر مردی نخواهد آن را رعایت كند، از سوی حاكم شرع مجبور به رعایت آن خواهد شد.
ب: هم خوابی با زن: این مسئله را می توان از جمله حقوق خصوصی زن برشمرد. اسلام خواسته است كه شوهر در بستر زن بخوابد و این در هر چهار شب یک شب حق زن بر شوهر است و او نمی تواند از آن استنكاف كند.
روایات ما بیان گر این مطلب هستند كه برخی از زنان به دلیل این كه به این خواسته ی مشروعشان پاسخ مثبت داده نمی شود، تن به آلودگی می دهند.[۷] بدان جهت است كه ابوذر از پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسید: آمیزش مرد با همسرش با این كه كامرانی است ثواب دارد؟ فرمود: «آری». آن گاه فرمود: «اگر از راه نامشروع كام خود برآری حرام نیست؟» ابوذر گفت: بلی. سپس حضرت فرمود: «پس حلالش هم ثواب دارد».[۸]

ج: خوش اخلاقی كردن با زن: از حقوق زن بر شوهر این است كه شوهر برخورد خوش با زن داشته باشد. خداوند متعال همگان را به انس و الفت، رفتار خوش، اخلاق خوب و رعایت عدالت دستور داده و كسی حق ندارد آن را زیر پا بگذارد. و این برخورد خوش داشتن به طرق گوناگون صورت می گیرد؛ نظیر احترام كردن، نرمش در گفتار، مدارا نمودن، رعایت كردن عدالت و... درباره ی احترام و ترك آزار زن، پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:
زنان مسرت بخش زندگی شمایند. هر كس زن بگیرد نباید او را ضایع و تباه كند.[۹]

و در حدیثی دیگر در این زمینه از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نقل شده است كه می فرماید:
در بهشت درجه ای است كه به آن نرسید مگر زمام دار عادل یا خوش رفتار با خویشاوندان یا عیالوار صابر.[۱۰]

د: خودآرایی مرد برای زن: مرد وظیفه دارد خود را برای همسر بیاراید، و لباس مورد علاقه ی همسر را بپوشد همان گونه كه طالب آراستگی همسرش می باشد. امام هشتم علیه السلام از پدرانش نقل می كند:
زنان بنی اسرائیل از عفت و تقوا دست كشیدند و هیچ علتی نداشت جز این كه شوهرانشان خود را برای آنان نمی آراستند. زن هم از مرد همان انتظاری را دارد كه مرد از او دارد.[۱۱]

سوء استفاده از حقوق در برابر دیگری مساله ای است که باید هنگام انتخاب همسر به آن عنایت کرد. حقوق و وظایف در دین اسلام جهت پایمال نشدن حق یکی از طرفین و دوری از اختلاف و تضییع همدیگر وضع شده است.
خروج زن از خانه را فقها، از جمله حضرت امام خمینى هر چند نوعا به صورت مطلق، مشروط به اذن شوهر كرده‌‏اند، مگر اینكه در ضمن عقد توافق دیگرى شده باشد، ولى برخى از فقها آن را مطلق و در همه موارد ندانسته‏‌اند. از مراجع گذشته حضرت آیت‌‏اللّه‏ حاج سیدابوالقاسم خویى، در صورتى كه خارج شدن زن مانع حق استمتاع شوهر باشد آن را منوط به اذن دانسته و در غیر، آن را مقتضاى احتیاط شمرده است.

[۱]. امـام : تـحـریـر الوسـیـله ، کـتـاب نـکـاح ، فـصـل فـى النـشـوز، قبل از مساءله ۱ و توضیح المسائل ، مسئله ۲۲۸۸ . و بهجت : توضیح المسائل ، مسئله ۱۸۹۷ . و فاضل : توضیح المسائل ، مسئله ۲۴۸۰.
[۲]. تبریزى : منهاج الصالحین ، مسئله ۱۳۶۵.
[۳]. امـام : تـحـریـر الوسـیـله ، کـتـاب نـکـاح ، فـصـل فـى النـشـوز، قبل از مسئله ۱.
[۴]. تبریزى : استفتاء تلفنی.
[۵]. فاضل:استفتاء تلفنی.
[۶]. امـام : توضیح المسائل ،مستفاد از مسئله ۲۲۸۸ . و فاضل : استفتاء تلفنی.
[۷]. علی قائمی، نظام حیات خانواده در اسلام، ص۱۲۵.
[۸]. وسائل الشیعه، ابواب القسم، باب۴.
[۹]. وسائل الشیعه، باب۸۶.
[۱۰]. بحارالانوار، ج۱۰۴، ص۷۰.
[۱۱]. همان، ج۷۶، ص۱۰۲.

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...